Archive for the ‘Usrah’ Tag

Usrah Bulan Disember 2011

Tarikh: 6 Disember 2011 (Selasa)

[Peringatan: 10 Muharram – Sunat berpuasa]

Tajuk: Wajah Sekularisme di sebalik fakta dan persepsi

Pembentang: Sdr. Mafis bin Mohd Samuri

Tempat: Kediaman Sdr. Pemangku Presiden Dato Ahmad bin Ismail

di Lot 410-1 Jalan Changkat Mulia Off Jalan Berjaya 6, 68100 Batu Caves, Selangor (Klik untuk paparan peta yang lebih besar)

Usrah Bulan November 2011

Tarikh: 1 November 2011 (Selasa)

Tajuk: Siyasah Syar‘iyyah Sebagai Mekanisme Pengukuhan Kuasa Politik Ummat Islam Malaysia

Pembentang: Sdr. Datuk Dr. Yusoff Mohammad

Tempat: Kediaman Sdr. Syed Othman bin Syed Mohd

di No. 137 Jalan Sepah Puteri 5/18, Kota Damasara Petaling Jaya

Klik untuk paparan lebih besar

Untuk panduan peta sila klik pada imej:

Konsep Kepimpinan dalam Islam

Bahan usrah bulan Februari 2011 – sila cetak dan bawa untuk usrah pada 15hb Februari – klik untuk versi pdf mudah dicetak.

Konsep Kepimpinan dalam Islam

Islam adalah ‘al-din’ iaitu agama yang merangkumi bukan sahaja ibadat khusus, tetapi ia juga suatu sistem hidup yang merangkumi bidang-bidang lain seperti muamalat, sistem sosial dan sistem politik. Lantaran itu, konsep kepimpinan juga menjadi tajuk yang diperbincangkan oleh para ulama’, sejarawan dan ilmuwan-ilmuwan Islam dari dahulu hingga sekarang. Ia diperbincangkan di bawah tajuk ‘imamah’, ‘khalifah’ dan tajuk-tajuk lain seumpamanya. Kertas ini akan cuba melihat konsep kepimpinan Islam serta tanggungjawab mereka seperti yang dibincangkan oleh para sejarawan dan ilmuwan Islam .

Islam menganggap setiap seorang Muslim yang mukallaf sebagai pemimpin. Sekurang-kurangnya mereka adalah pemimpin bagi diri mereka, dan keluarga mereka. Dengan sebab seseorang itu dianggap pemimpin bagi dirinya, beliau tidak boleh mencampakkan dirinya dalam kemusnahan atau dalam bahaya.

Tetapi tumpuan kita ini adalah kepimpinan kepada masyarakat umum. Dalam hal ini Rasulullah saw ada bersabda yang maksudnya:

Jika tiga orang keluar bermusafir, maka hendaklah salah seorang dari mereka di lantik menjadi ketua.”

Kalau bagi kumpulan tiga orang pun perlu dilantik seorang ketua, apa lagi keperluan bagi satu kaum, bangsa, Negara dan Umat ini. Keperluan ketua atau pemimpin ini adalah jelas, iaitu untuk menjalankan syariat Allah di muka bumi ini, terutama suruhan-suruhan yang berkaitan dengan tugas penguasa, juga untuk memberi pengarahan, menjaga kebajikan dan keselamatan mereka,mengatur penggunaan sumber, menjalankan usaha untuk kemuslahatan ramai, dan mengelak dari berlakunya pertelingkahan antara mereka.

Di samping itu, jika kita melihat kepada tanggungjawabnya, kita perlu mengambil perhatian kepada peringatan Rasulullah saw, di mana Baginda ada bersabda yang maksudnya ialah:

“Setiap kamu adalah pengembala dan setiap pengembala akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang pemimpin adalah pengembala dan beliau akan ditanya tentang rakyatnya, seorang lelaki (suami) adalah pemimpin keluarganya, dan beliau akan ditanya tentang anggota keluarganya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan beliau akan ditanya tentang kepimpinannya, pembantu rumah adalah pemimpin (penjaga) harta-benda tuannya, dan beliau akan ditanya tentang keselamatan harta-benda tersebut.”

Pada prinsipnya, walaupun seseorang itu dianggap pemimpin, mereka tetap tertakluk kepada sifat-sifat mahmudah seperti yang dikehendaki bagi setiap orang Muslim, seperti sifat amanah, ikhlas, jujur, tekun, dedikasi, rajin, suka beribadat, suka beribadat waktu malam, belas kasihan, suka tolong menolong, suka berderma, bekerjasama, nasihat menasihati dan pada umumnya menjalankan tugas amr makruf nahi mungkar. Sebaliknya pula beliau hendaklah meninggalkan sifat-sifat buruk seperti nifaq, suka melakukan atau merela orang melakukan perbuatan maksiat dan sifat-sifat lain yang dibenci oleh Syara’. Di samping itu, beliau dipertanggungjawabkan bagi setiap perlakuan dan perbuatannya sebagai pemimpin

Kepimpinan di era Rasulullah s.a.w.

1.      Kepimpinan di bawah Rasulullah s.a.w mendapat wahyu dari Allah swt.

2.      Rakyat dicorakkan melalui tauhid, melalui usaha dakwah yang berterusan.

3.      Wilayah diperolehi dengan usaha mencari tapak yang sesuai dan yang paling ‘subur’ iaitu Yathrib/Madinah, setelah usaha-usaha mencari seperti di Habsyah, dan Taif didapati tidak sesuai. Demikian juga usaha Rasulullah saw berjumpa penduduk Hadramaut dan Yaman yang datang ke Mekah di musim haji juga tidak menghasilkan natijah yang diperlukan. Hijrah membuka peluang untuk Rasulullah merancang sebuah Negara dengan pentadbiran yang mantap.

4.      Mewujudkan Perlembagaan bertulis yang pertama di dunia iaitu Perlembagaan Madinah.

5.      Masjid Madinah menjadi pusat pemerintahan, pentadbiran dan pengurusan Negara Islam yang diterajui oleh Rasulullah saw, di samping menjadi pusat dakwah, agama, sosial, ibadat, menerima tetamu dan diplomat asing dan hatta mengadakan perjanjian dengan suku kaum lain yang datang ke Madinah, memeluk Islam dan berbai’ah.

6.      Mengutamakan syura dalam pengurusannya. Ahli Syura terdiri dari 7 orang Muhajirin dan 7 orang Ansar, di antaranya Abu Bakar, Omar, Ali, Ibnu Mas’ud, Salman, Hamzah, Jaafar, Khuzaifah, Abu Zar, Iqdad, Bilal dan lainnya.

7.      Kekuasaan: Pengangkatan Rasulullah saw sebagai Ketua Negara. Beliau juga Ketua Hakim dan Ketua Panglima Perang.

8.      Mengamalkan pengurusan secara decentralisasi. Walaubagaimanapun setiap perlantikan seperti perlantikan Gabenor, Panglima Perang, hakim-hakim dan lain-lain dilakukan dengan terancang dan secara hati-hati dengan mengambilkira kemampuan, wara’, ‘alim dan mempunyai peribadi yang kuat dan berwibawa. Umpamanya Zaid bin Tsabit dilantik sebagai penulis wahyu dan juga sebagai jurubahasa bahasa-bahasa asing, Ali bin Abi Talib dan Mu’az bin Jabal dilantik sebagai hakim wilayah, Abu Sufyan sebagai Gabenor di Najran, ‘Itab bin ‘Usaid sebagai Gabenor di Mekah dsbnya.

Kepimpinan di zaman Khulafa ar-Rasyidin (11- 40 H) (632- 661M)

Mereka adalah empat orang khalifah yang terawal yang merupakan tokoh-tokoh umat Islam dan lambang keagungan mereka. Mereka merupakan pemimpin dan sekaligus sebagai pelindung kepada dakwah Islam. Dari segi politik, pengamalannya masih meneruskan praktik-praktik Rasulullah saw. Antaranya ialah:

1.      Pemerintahan di jalankan menurut Undang-undang Syariah,

2.      Sumber pemerintahan adalah berdasarkan al-Quran, Al-Sunnah, Ijma’ para Sahabat  yang di perolehi melalui Majlis Syura atau lainnya dan ijtihad khalifah,

3.      Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, beberapa prinsip politik dijadikan landasan antaranya keadilan, kebebasan, persamaan dan hak asasi manusia yang dijamin kepada semua warganegara, sama ada Muslim atau bukan Muslim.

Beberapa Pendapat Pemikir Islam Mengenai Kepimpinan

1.      Al Farabiy (lahir sekitar tahun 259 H) menulis antaranya ialah kitab berjudul ‘al-Madinah al-Fadilah’ (Kota Unggul) dan ‘al Qa’id al Fa’al (Sifat-Sifat Pemimpin berkesan) yang mana beliau menekankan kualiti kepimpinan utama di-‘Kota Unggul’nya seharusnya merupakan orang yang terbaik berasaskan sejumlah sifat-sifat kepimpinan, baik sifat-sifat yang tabii mahupun sifat-sifat yang di pelajari.

2.      Al-Mawardiy (lahir 394 H) menulis beberapa kitab yang masyhur dalam bidang politik dan kepimpinan, antaranya ialah al Ahkam al-Sultaniyyah. Beliau dikatakan bermaksud memberikan nasihat agar pemerintah mentadbir dan mengurus Negara berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Quran dan al-Sunnah. Beliau menyentuh pelbagai aspek mengenai imamah hingga ia menjadi suatu sistem politik yang mantap. Antara perkara yang beliau sentuh ialah:

i. Pemerintah mestilah memenuhi tujuh syarat iaitu:

a) keadilan (adalah),

b) ilmu pengetahuan Agama yang mantap,

c) kesihatan jasmani,

d) kesihatan mental,

e) keberanian,

f) kesanggupan menjalankan jihad terhadap musuh-musuh Negara,

g) keturunan Quraish.

ii. Pemilihan Khalifah hendaklah dibuat oleh beberapa orang juru pilih sebagaimana yang berlaku dalam pemilihan Abu Bakar dan Uthman. Mereka ini dikenali sebagai ‘ahl al hall wal ‘aqd’. Pemilihan juga boleh dibuat oleh Khalifah yang sedia ada , tetapi dengan syarat calon itu hendaklah dari mereka yang paling sesuai dan tidak semestinya datang dari keluarga khalifah itu sendiri. Dalam kedua-dua sistem ini, perlantikan itu menjadi sah apabila berlaku bai’ah iaitu perjanjian antara khalifah dan rakyatnya.

iii. Jawatan khalifah boleh dilucutkan sekiranya ternyata ia tidak lagi mempunyai kesihatan mental dan fizikal yang baik atau tidak lagi mempunyai kebebasan bergerak dan bertindak.

iv. Khalifah hendaklah dilantik dengan kerelaan dan kemahuan rakyat Muslimin. Ini membolehkan beliau menjalankan tugas dengan selesa tanpa dihantui oleh ketakutan terhadap kemungkinan penentangan rakyat.

v. Tanggungjawab utama seseorang Khalifah atau Imam itu ialah untuk memelihara keutuhan ‘akidah Agama Allah, dan mengajar mereka akan ajaran Agama seperti firman Allah Surah al-Baqarah ayat 151 iaitu:

Maksudnya: “(Nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu), samalah seperti (nikmat) Kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu (iaitu Muhammad), yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, dan membersihkan kamu (dari amalan syirik dan maksiat), dan mengajarkan kamu kandungan Kitab (al-Quran) serta Hikmat kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui.”

Ayat ini menyatakan tugas utusan Allah adalah untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umatnya. Ia mengisyaratkan pemimpin juga mempunyai tugas untuk mengajar masyarakat ajaran-ajaran Agama yang unggul.

vi. Tugas bagi menyelenggarakan kesejahteraan sosial juga menjadi tanggungjawab pemimpin. Tugas ini mempunyai kaitan dengan keperluan material. Beliau perlu memastikan polisi Negaranya mampu untuk mempertingkatkan produktiviti Negaranya dan membawa kesejahteraan kepada rakyatnya.

vii. Beliau juga menyarankan penstrukturan pentadbiran berperingkat, untuk Wilayah-Wilayah Islam yang begitu luas. Sejauh mana kuasa otonomi yang diberikan kepada Kerajaan-Kerajaan tempatan itu tertakluk kepada budi bicara Kerajaan Pusat berasaskan kepentingan dan keperluan.

viii. Beliau juga perlu memelihara dan mengembangkan keharmonian masyarakat dan keamanan Negara. Perkara ini berkait rapat dengan prinsip amar makruf nahi mungkar.

ix. Al-Mawardi merumuskan tugas pemimpin dapat dikategorikan sebagai tugas Agama dan tugas politik. Beliau mengaitkan tugas ini melalui takrifan siasah iaitu untuk memelihara Agama dan mentadbir urusan dunia dengan Agama. Tugas-tugas agama ialah:

a) Memelihara Agama iaitu melaksanakan hukum-hukumnya, mencegah pelanggaran hukum serta menghukum orang yang melanggarnya,

b) Tugas dakwah melalui usaha dakwah yang terancang dan berkesan,

c) Mengumpul dan mengagihkan harta Kerajaan baik dalam bentuk harta rampasan dan sedekah al-fa’i dan al-ghana’im

d) Melakukan upacara agama dan menggalakkan Syi’arnya. Tugas ini termasuklah menguruskan keketapan Hari Raya, menyediakan kemudahan haji dsbnya.

Manakala tugas politik pula ialah:

a) Pemeliharaan keamanan dan undang-undang. Ini termasuk melindungi Negara dan memeliharanya dari perkara haram supaya orang ramai dapat hidup dengan aman dan harmoni dalam Negara.

b) Mempertahankan Negara daripada ancaman luar. Tugas ini termasuk mempersiapkan kekuatan tentera dan mempastikan tidak berlaku pencerobohan terhadap Negara atau mana-mana jajahan takluknya,

c) Penyeliaan urusan awam. Khalifah menurut al-Mawardi hendaklah prihatin dengan kehidupan semasa rakyatnya dan jentera Kerajaan,

d) Menegakkan keadilan di antara manusia,

e) Pentadbiran harta iaitu merangka pemberian dan keperluan dari baitulmal dengan bijak,

f) Perlantikan penjawat awam. Secara moralnya khalifah perlu memastikan perlantikan tersebut sesuai dengan kelayakan dan kemampuan mereka.

x. Senarai di atas adalah merupakan contoh tentang tanggungjawab seseorang Khalifah atau pemimpin sesebuah Negara. Tugas-tugas ini mempunyai hubungkait yang rapat di antara satu sama lain dan menunjukkan sifat penyatuan yang jitu di antara agama dengan politik, sesuai dengan pandangan hidup Islam, kerana kesemuanya wujud dalam kerangka siasah syar’iyyah bagi mencapai kebahagiaan ummah berdasarkan syarat:

a) Tidak bertentangan dengan nas al-Quran, al-Sunnah, Ijma’,dan qias

b) Menyesuaikan pentadbiran dengan roh syariat dan tujuan umumnya,

c) Dapat mempastikan kepentingan umum terpelihara dengan lebih baik.

3. Al-Ghazaliy (1058-1111M) seorang tokoh ilmuwan ensiklopedik yang sangat prolifik dengan karya-karya tulisannya, antara lain telah menulis kitab, al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk, yang antara lain telah menggariskan tugas khalifah atau pemimpin sebagai berikut:

i. Perlunya para pemimpin menyedari peri pentingnya jawatan yang disandang dan beratnya tanggungjawab yang dipikul,

ii. Galakan kepada para pemimpin agar menjalin hubungan dengan golongan ilmuwan,

iii. Para pemimpin dan pengikutnya dituntut agar menghindarkan kezaliman,

iv. Para pemimpin dituntut supaya tidak angkuh dan tidak menindas rakyat,

v. Para pemimpin harus memahami pendirian pihak-pihak lain dengan cuba meletakkan diri dalam posisi mereka. Maksudnya jika ia tidak suka sesuatu terjadi kepada dirinya, maka janganlah ia merelakan ia terjadi kepada orang lain,

vi. Para pemimpin harus segera melayani keperluan orang lain,

vii. Para pemimpin dinasihatkan agar tidak tenggelam dalam keserakahan nafsu sehingga mengabaikan tanggungjawab,

viii. Mereka dinasihatkan agar bersikap penyayang kepada rakyatnya,

ix. Mereka juga diminta memberikan kepuasan kepada rakyat dalam batas-batas yang ditentukan Syara’,

x. Seterusnya mereka diperingatkan supaya jangan mencari dokongan seseorang dengan cara yang bertentangan dengan Syara’.

4. Ibn Khaldun, lahir tahun 732 H (1332 – 1395 M) adalah orang pertama memberikan perspektif sosial kepada pentadbiran dan pengurusan. Karya beliau yang amat terkenal dalam bidang pengurusan ialah Muqaddimah yang membahaskan berbagai dimensi tamadun manusia. Beliau membahaskan tamadun kota, tamadun badawi, tentang manusia primitif, tentang organisasi-organisasi pentadbiran seperti Kerajaan, kekhalifahan, kesultanan, wilayah, negeri dan daerah.

Beliau juga membicarakan tentang sistem pemerintahan berkhalifah (al-khalifah) dan sistem beraja (al-mulk). Antara pendapatnya yang dirakamkan ke hari ini ialah pendapatnya bahawa melantik imam atau ketua itu adalah wajib, yang kewajipannya di ketahui dari agama dengan ijma’ para Sahabat dan Tabi’in kerana para Sahabat Rasulullah saw, ketika Baginda wafat, segera melantik dan membai’ah Abu Bakar dan menyerahkan kepadanya untuk mengatur urusan mereka. Demikian juga pada era seterusnya. Umat Islam tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan kacau-bilau tanpa ketua atau pemimpin pada sesuatu masa. Maka dengan sebab inilah dikatakan ijma’ menunjukkan wajibnya melantik imam atau ketua.

Kesimpulan

Adalah jelas bahawa melantik kepimpinan adalah wajib, dan bagi seseorang yang mampu dan layak, adalah menjadi fardu kifayah untuknya menawarkan diri untuk mengambil tampuk kepimpinan. Maka sekiranya beliau menjadi seorang pemimpin yang adil dan menjalankan tugasnya dengan patuh kepada ajaran dan petunjuk Allah swt, maka beliau akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan lain melainkan perlindungan Allah semata-mata.

Namun demikian, perlulah disedari bahawa kepimpinan itu, walaupun menjanjikan kehidupan yang enak dan serba mewah kepada penyandangnya, tetapi ia membawa bersamanya tugas dan tanggungjawab yang berat. Ianya merupakan amanah Allah yang perlu dilaksanakan dengan sedaya upayanya. Oleh itu, mereka yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan dengan lunas-lunas benar yang ditunjukkan oleh Allah swt, maka adalah dikhuatiri sama ada memilih untuk mencebur diri di dalamnya atau menawarkan diri untuk dipilih sebagai pemimpin, adalah pilihan yang terbaik untuknya. Wallahu a’lam.

(Kertaskerja ini disediakan oleh Dato Ahmad bin Haji Ismail untuk usrah MUAFAKAT yang diadakan pada 15 Februari 2011 (12 Rabi’ul awwal 1432 H).

7 Februari 2011

4 Rabi’ul awwal 1432 H

Usrah Bulanan – Februari 2011

Usrah bulanan MUAFAKAT akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 15 Feb 2011 (Selasa) – mula dengan solat maghrib bersama

Tajuk: Konsep Kepimpinan dalam Islam – Sdr. Timbalan Presiden – Dato Ahmad bin Haji Ismail

Bahan usrah boleh dibaca dari sini (sila klik). Sila cetak naskah masing-masing untuk dibawa (klik di sini untuk versi pdf mudah cetak)

Perbincangan Al-Quran/al Hadith:

Sila juga maklum bahawa untuk ayat yang akan di bincangkan kali ini ialah Hadis kedua yang terkandung di m.s.1 kertas kerja tersebut iaitu:

“Setiap kamu adalah pengembala dan setiap pengembala akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang pemimpin adalah pengembala dan beliau akan ditanya tentang rakyatnya, seorang lelaki (suami) adalah pemimpin keluarganya, dan beliau akan ditanya tentang anggota keluarganya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan beliau akan ditanya tentang kepimpinannya, pembantu rumah adalah pemimpin (penjaga) harta-benda tuannya, dan beliau akan ditanya tentang keselamatan harta-benda tersebut.”

Tempat: Kediaman Sdr. Dato’ Haji Rameli Musa

Alamat kediaman:  No. 20 Jalan Kenyalang 11/15H, d’Villa Equestrian Kota Damansara. Depan masjid baru Kota Damansara, sebelah Royal Selangor Polo Club. Masuk melalui pondok pengawal.

Usrah Bulanan MUAFAKAT – Oktober 2010

Usrah bulanan MUAFAKAT akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 5 Oktober 2010 (Selasa) – mula dengan solat maghrib bersama

Tajuk: Khairun Ummah: Ummah Muhammadiah-Islamiyyah Adalah Sebaik-baik Ummah (bahan akan disediakan semasa usrah)

Sila bawa naskah Al-Quran & terjemahan masing-masing.

Tempat: Kediaman Sdr. Dato’ Haji Zakaria Hashim

Alamat kediaman:  No. 4, Lorong Basong, off Jalan Bruas, Damansara Heights, Kuala Lumpur

(Peta Zakaria HashimPeta)

Usrah Bulanan – Ogos 2010

Usrah bulanan MUAFAKAT akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 3 Ogos 2010 (Selasa)

Tajuk: Pasang Surut Gerakan Islam Di Malaysia – Satu Analisa Kritis

(bahan akan diedar semasa usrah)

Pembentang: Sdr. Dr. Fisol Maidin

Tempat: Kediaman Sdr. Ustaz Razali Nawawi

No. 7, Jalan 2/1D, Bandar Baru Bangi (peta)

Usrah Bulanan – Jul 2010

Usrah bulanan MUAFAKAT akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 6 Jul 2010 (Selasa)

Tajuk: Peranan Jawatankuasa Pegawasan Syari’ah Dalam Sistem Perbankan Islam

Pembentang: Ustaz Dr. Abdul Halim El-Muhammady

Tempat: Kediaman Sdr. Naib Presiden – Dr. Muhammad Nor Nawawi

Alamat kediaman Dr. Muhammad Nor Nawawi: No. 2909 Jalan 3/71B, Pinggir Taman Tun Dr. Ismail (masuk melalui Lorong Rahim Kajai 13, TTDI)

Usrah Bulanan – Jun 2010

Usrah bulanan MUAFAKAT akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 1 Jun 2010 (Selasa)

Tajuk: Dakwah Islamiyyah dan Agenda Ummah

Pembentang: Sdr. Presiden – Prof. Emeritus Datuk Osman Bakar

Tempat: Kediaman Sdr. Timbalan Presiden – Datuk Ahmad Ismail

Alamat: Lot 410-1 Jalan Changkat Mulia Off Jalan Berjaya 6, 68100 Batu Caves, Selangor (Klik untuk paparan peta yang lebih besar)

Tren Keruhaniyan Di Malaysia: Kebenaran, Khurafat Dan Penyelewengan ‘Aqidah

[Untuk kemudahan cetakan klik versi pdf ini: Tren Keruhaniyan Di Malaysia-pdf]

Tren Keruhaniyan Di Malaysia: Kebenaran, Khurafat Dan Penyelewengan ‘Aqidah

Dan katakanlah: Ya Tuhanku, masukkanlah saya ( dengan ) masuk yang benar dan keluarkanlah  ( pula ) saya ( dengan ) cara keluar yang benar dan berikanlah kepada saya dari sisi Tuanhamba kekuasaan yang menolong. Al-Isra’:80.

Sesungguhnya iman di dalam  hatimu akan usang sebagimana pakaian, maka mintalah kepada Allah agar ( Dia ) memperbaharui iman di dalam hatimu. HR al-Hakim; al-Thabaraniy.

Muqaddimah

Al-Qur`an amat menekankan peri pentingnya kebersihan ruhaniyy. ( al-Baqarah:129; al-Baqarah:151; an-Nazi‘at:18; asy-Syams:9-10 ). Ia merupakan salah satu pilar utama dalam Islam dan neraca kehidupan dalam menentukan untung nasib seseorang disisi Allah SwT. Namun, dalam melayari kehidupan ruhaniyyah kadang-kadang terdapat beberapa penyelewengan yang boleh membawa kepada kesalahan ruhaniyy dan kerusakan ‘Aqidah.

Dasar Ruhaniyy Islam

Madrasah ruhaniyyah dalam Islam ialah institusi ta’lim, tarbiyyah dan yang berkaitan dengannya. Ia  berpaksikan dan  berpegang teguh pada al-Qur`an dan al-Sunnah dan menjadikan Nabiyy s‘aw sebagai uswah dan qudwah dalam setiap sa‘at kehidupannya. Rindu dan cinta kepada Allah SwT  dijadikan wasilah untuk ma‘rifah dan wusul kepada-Nya. Dasar ini akan menzahirkan mujahadah yang  sungguh-sungguh. Untuk tujuan tersebut, para pencinta Allah itu, akan menjadikan setiap ruang dan kesempatan sebagai mihrab untuk bermunajat kepada-Nya, tidak pernah berhenti menyebut-Nya, tidak pernah penat menyembah-Nya demi untuk bertaqarrub kepada-Nya kerana cinta dan untuk mendapat ridha-Nya. Mereka bekerja keras membebaskan ruh mereka dari penjara ghaflah dan waham dan merdeka yang sebenar-benarnya. Justeru, mereka  amat tekun mencari ‘ilmu yang benar lagi haqiqi, mengamalkannya dengan tekun, kemudian merealisasikannya dalam setiap rongga kehidupan sehingga terjadilah paduan antara ‘ilmu, ‘amal dan haqiqat. Mereka adalah individu-individu yang paling aktif dan dinamis dan merupakan pemikir besar Ummat.

Antara dasar utama madrasah ruhaniyyah  ini ialah ‘ilmu. ‘Ilmu yang dipelajari dan dipegang ialah dari al-Qur`an dan al-Sunnah. Para pembina dan pembimbing kumpulan ini pada peringkat awal,  adalah murid-murid kepada Sahabat-Sahabat Nabiy s‘aw. Mereka benar-benar menekuni al-Qur`an bukan sahaja dalam bidang ‘ilmu qira`ah dan hukum-hakam, tetapi amat mahir dan piawai dalam memahami makna zahir dan batin al-Qur`an dan segala ‘ilmu yang berkaitan dengannya. Demikian juga mereka amat menguasai  ‘ilmu yang berkaitan dengan al-Sunnah, yang bukan sahaja dapat membuat istinbat hukum daripadanya tetapi juga dapat memahami isyarat-isyarat yang terdapat di dalamnya. Kefahaman ‘ilmu yang mereka dapati itu adalah dari susur galur yang sah dari Nabiy s‘aw yang kemudiannya  dihurai dan diajar oleh ‘Ulama Ahli Sunnah wa al-Jama‘ah. Jadi, wajah keruhaniyan mereka ialah wajah keruhaniyan yang ada dalam al-Qur`an dan sebagaimana yang ajar, dihurai dan diteladani oleh Rasululllah s‘aw dalam hidupnya.

Tokoh-tokoh selepas Sahabah r ‘aa yang menjadi rujukan sepanjang zaman antaranya ialah Hasan al-Basri, Muhasibi, Tustariy, Junayd, Sarraj, Qusyairiy dll dan tokoh-tokoh terkemudian seperti Abu Tolib al-Makki, al-Ghazzaliy dll, dan kemudiannya lagi seperti al- Mursi, al-Sakandariy dan kemudiannya lagi seperti Dawud al-Fatoniy, ‘Abdul Somad al-Falimbaniy dll. Mereka ini, dengan  ‘ilmu yang dalam dan padu, berjaya menggempur kesesatan-kesesatan falsafah dan ajaran sesat yang lain, yang menyusup masuk ke dalam ajaran keruhaniyan Islam. Kata al-Sarraj rh ( w 378 H ): tidak ada ‘ilmu dan kefahaman melainkan semuanya tecatat dalam Kitab Allah ‘Azza wa Jalla atau bersumberkan Hadith-Hadith RasululLah s‘aw.

Kesimpulannya, dari aspek ‘ilmu, mereka memiliki berpuluh-puluh jenis ‘ilmu dan menguasainya dengan mendalam lagi benar,  baik ‘ilmu yang bersifat zahir mahupun ‘ilmu yang bersifat ruhaniyy-batin.

Selain dari  ‘ilmu, dasar  mereka yang lain adalah ber‘amal. Mereka amat mementingkan ‘amal zahir dan batin dan tidak menangguh-nangguhkannya kerana mereka sedar bahawa ‘amalan itu merupakan salah satu ajaran asasi ruhaniyyah  Islam. Mereka ber‘amal secara intensif dan mendalam dengan memelihara segala adab-adabnya dan segala keutamaan-keutamaannya. Hidup mereka adalah di dalam lingkungan hukum yang lima dan juga hukum keutamaan seperti yang diajar oleh Fuqaha’ ASWJ. Mereka tidak membezakan satu keutamaan di atas keutamaan yang lain. Aktiviti ‘amalan dan keruhaniyan,  semuanya   berdasarkan qaedah yang Syar‘i  seperti yang dihurai oleh ‘Ulama ASWJ. ‘Amalan mereka adalah berdasarkan ‘ilmu, tidak seperti sesetengah golongan,  ber‘amal tanpa ‘ilmu!. Mereka  mementingkan Syari‘at dan haqiqat, ‘amal zahir dan ‘amal batin, dakwah dan jihad dan sebagainya. Dalamnya tidak ada khurafat, bid‘ah dan percanggahan dengan perjalanan Sunnah dan Salaf al-Solih.

Perhatian dizaman kita sekarang kebanyakan pendukung keruhaniyan tidak mementingkan ‘ilmu dan ‘amal. Mereka tersilap dalam memahami ajaran para  Syaikh-Syaikh muhaqqiqin mengenai ‘ilmu.

Tren Keruhaniyyan

Terdapat berbagai-bagai tren keruhaniyan sepanjang sejarah Islam – dari yang paling simpel kepada yang paling kompleks, dari yang penuh dengan khurafat hingga kepada tergelincir ‘Aqidah. Tren-tren itu  antaranya ialah keruhaniyan jenis Jabariyyah, keruhaniyan yang menolak Syari‘at, keruhaniyan bersifat Murji`ah, keruhaniyan yang mementingkan falsafah semata-mata, keruhaniyan transendental, keruhaniyan Hikmah Abadi, keruhaniyan ASWJ dsb. Ada  juga beberapa tren zaman sekarang yang tidak terdapat dizaman klasik. Di Malaysia antara yang biasa terdengar ialah Ajaran Hasan Anak Rimau, Ahmad Laksamana, Ayah Pin, Aurat Muhammadiyah dan yang baru mula nak berkembang ialah Aurat Isma‘iliyyah, Pluralisme mazhab religious equality dll, yang semuanya di hukum sesat. Namun terdapat beberapa ajaran yang benar yang terdiri dari tariqah-tariqah yang mempunyai susur-galur yang muktabar.

Penyelewengan ‘Aqidah

Para peminat keruhaniyan perlu sedar bahawa kedudukan keruhaniyan amat berkait rapat dengan ‘Aqidah. ( al-Muddaththit:3-4 ).  ‘Aqidah  merupakan tunggak terpenting dalam proses membentuk kejernihan ruhaniyy.  Dalam sejarah Islam, terdapat berbagai-bagai huraian mengenai ‘Aqidah-Tawhid dari berbagai-bagai aliran. Dari semua aliran ini,  hanyasanya huraian dari aliran Ahli Sunnah wa al-Jama‘ah ( ASWJ ) sahaja yang diterima ( lihat kertas Usrah MUAFAKAT yang terdahulu ). Antara beberapa penyelewengan ‘Aqidah dikalangan peminat-pengamal keruhaniyan ialah:

 1. Orang yang asalnya bukan Islam, kemudian masuk Islam dan ibu-bapa mereka masih kekal dalam ugama asal mereka, dan mereka ini mati dalam keadaan bukan Islam, maka Allah akan ampunkan dosa mereka. Keyakinan ini bercanggah dengan ayat al-Qur’an yang Allah tidak ampun dosa syirik ( al-Nisa’: 48 ). Kumpulan ini tidak diperkenal ‘Aqidah-Tawhid yang sohih kerana syaikh mereka tidak memiliki ‘ilmu tersebut. Syaikh kumpulan ini hanya bercerita kepada ahlinya  mengenai kehidupan Syaikh-syaikh mereka yang terdahulu.
 2. Mereka diajar mempercayai sepenuhnya syaikh mereka dan tidak perlu bersusah payah beramal, kerana syaikh akan menyelamatkan mereka, baik di dalam  ‘alam qubur atau di Mahsyar nanti. Allah perintah beramal – aamanuu wa ‘amilu ’s-soolihaat; i‘maluw dsb.
 3. Sesiapa yang mengasingkan diri selama 40 hari di Adam’s Peak, Sri Lanka, dengan bacaan tertentu akan diampunkan dosanya.  Tiada nass menyokong hal itu. Berdasarkan nass, tempat paling mulia ialah Haramayn.
 4. Syaikh mereka akan hidup kembali untuk menjadi imam solat janazah Imam al-Mahdi di al-Quds. Ini bertentangan ijma‘. Tidak sesiapa akan hidup melainkan di Mahsyar.
 5. Syaikh mereka mendapat wahyu dari Allah. Ini bercanggah dengan ajaran Islam kerana tiada sesiapa yang boleh mendapat wahyu melainkan para Rasul ‘ass.
 6. Syaikh mereka boleh menentukan masuk syurga-neraka.
 7. Meyakini bahawa semua agama adalah sama dan diterima amalan masing-masing agama itu oleh Allah.Ini bercanggah dengan nass: Allah tidak terima agama selain Islam. Ali ‘Imran:85. Ajaran sesat yang bercanggah dengan ‘aqidah ini, mula menampakkan diri di Malaysia.
 8. Tidak boleh mengatakan ‘aqidah agama selain Islam salah. Pemikiran yang berasal dari Barat ini, sudah mula berkembang di Alam Melayu termasu Malaysia. Fahaman ini  bercanggah dengan nass. ( al-Kaafiruun:6. Surah al-Kaafiruun yang mulia ini, elok difahami dan ditadabbur seluruhnya untuk memahami kedudukan golongan Pluralis mazhab religious equality dan menolak mereka! ).

Khurafat

Selain dari kesalahan ‘Aqidah, terdapat juga beberapa khurafat dari kumpulan yang menggelar diri mereka sebagai kumpulan keruhaniyan. Antara khurafat itu ialah:

 1. Syeikh kumpulan ini mendapat ‘ilmu terus dari Sidi ‘ Abdul Qadir al-Jailani rh.
 2. Dia boleh menentukan pemimpin tertinggi sesebuah negara.
 3. Dia akan menjadi pemimpin sebuah negara atas nama kepimpinan keruhaniyyan.
 4. Syaikh kumpulan ini mendakwa ia adalah wakil Imam Mahdi dan akan memerintah Malaysia tidak lama lagi.
 5. Syaikhnya memiliki tongkat Nabiyy Musa ‘as.

Untuk mengelakkan dari terjerumus kegaung khurafat dan bid‘ah dalam bidang keruhaniyan juga ‘Aqidah,  ‘Ulama kita telah menyenarai panjang nama-nama tokoh-tokoh dan sifat-sifat mereka dan nama-nama kitab yang wajar menjadi rujukan dan pegangan agar kita tidak sesat. Maka tugas kita hanyalah mendampingi kitab-kitab tersebut dengan penuh kesungguhan!.  Pada masa kita ini, munkin sukar untuk mencari tokoh ruhaniy yang benar dan thiqah, maka kita dianjurkan supaya memegang kukuh kepada al-Qur’an, al-Sunnah yang jelas dan membanyakkan bersolawat kepada kekasih yang mulia, Rasul s‘aw,  disamping berdu‘a ke Hadrat Allah Yang Maha Memberi Petunjuk dan Maha Kasih agar kita dituntun-Nya ke jalan yang di redhoi-Nya demi untuk mendapat keselamatan ruhaniyy yang berkekalan. Jangan terpedaya kepada syaikh-syaikh buatan atau yang di syaikhkan. Jangan bergantung kepada ular untuk mengelak buaya!

Keruhaniyan Islam Sebenar

Dalam sejarah Islam  terdapat beberapa golongan yang amat kuat amalan keruhaniyan. Selain ASWJ,   mereka ialah penganut Syi‘ah dan Mu‘tazilah. Secara rengkas, golongan Syi‘ah ialah golongan yang beriman kepada Imam Ghaiyb iaitu Hasan ‘Askari yang  telah ghayb dan  berada di Samarra dan akan keluar nanti pada akhir zaman. Ia disebut juga sebagai Imam Mahdi. Mereka mempunyai kitab hadith tersendiri dan tidak menerima hadith riwayat Sahabat r‘aa  kerana mereka menganggap semua Sahabat kafir,  kecuali beberapa orang sahaja. Mereka menafsirkan jib wa ’t-taghut ( al-Nisa’:51) sebagai Abu Bakar r‘a dan  ‘Umar r‘a. Mereka berburuk sangka terhadap  Ummahatul Mu’minin r‘ah yang bersih itu dan yaqin kepada doktrin  al-raj‘ah iaitu ‘Aisyah r‘ah akan dihidupkan semula oleh Allah sebelum Qiyamat untuk menerima hukuman. Semua ‘aqidah ini adalah tertolak kerana ia bertentangan dengan ‘Aqidah yang sohih. Sebab itulah al-Ghazzaliy rh mengatakan amalan mereka – golongan Syi‘ah – tertolak, walaupun dahi mereka hitam kerana kuat sujud!. Betapa ‘aqidah mereka diterima, padahal mereka mengkafirkan sebahagian besar Sahabah!. Demikian juga dikalangan Mu‘tazilah seperti ‘Amru bin ‘Ubayd yang disebut seperti malaikat kerana semalaman dirikan solat dan siang hari berpuasa, pada hal dalam i‘tiqad, beliau menolak doktrin Sifatiyah.

Atas dasar inilah, maka  ‘Ulama keruhaniyan Islam sepanjang masa, sangat-sangat mengingatkan dan menekan berulang kali supaya berpegang semata-mata kepada ajaran keruhaniyan seperti yang diajar oleh ASWJ. Ajaran keruhaniyan Islam sebenar ialah ajaran yang menekankan supaya beri‘tiqad dengan i‘tiqad ASWJ dan perjalanan keruhaniyan ASWJ. Adalah amat rapat kaitan dan tidak boleh terpisah antara ‘Aqidah yang benar dengan kejayaan ruhaniyyah.   Oleh yang demikian para  Salaf al-Solih telah mengarang beratus-ratus kitab-kitab dalam subjek keruhaniyan untuk memandu Ummah dalam kehidupan keruhaniyan dan membezakannya dari keruhaniyan yang salah dan tertolak. Mereka  adalah paling berotoriti kerana merekalah yang  merupakan penafsir sebenar kepada perjalanan hidup keruhaniyan Sayyiduna Rasul s ‘aw dan para Sahabat r ‘aa. Mereka yang terkemudian pula menekuni karya-karya keruhaniyan  Salaf itu  melalui jalan-jalan yang masyhur dan sah.  ‘Aqidah mereka ialah samaada tafwidh atau takwil, beraliran Sifatiyah. Mereka menolak keruhaniyan ala Jabariyah atau mana-mana aliran zindiq. Golongan keruhaniyyan ASWJ  tidak melihat karya-karya dari ajaran keruhaniyan Islam itu sebagai  buku falsafah semata-mata tanpa melihatnya sebagai ajaran puncak dari  keruhaniyan; sementara golongan yang terkeluar dari lingkungan keruhaniyan ASWJ, mereka ini tidak begitu gemar berusaha untuk mencari jalan bagaimana untuk mencapai puncak  itu – sudah tentu melalui jalan ‘Aqidah yang benar. Mereka hanya asyik  berfalasafah dan menceritakan peri hal puncak tersebut – mengenai hal dan maqam! . Golongan ini tidak memperdulikan persoalan ‘Aqidah dan peri hal hati. Pendeknya, kata Qusyairiy rh dalam Risalahnya: ….para Syaikh golongan ini membina qaedah-qaedah mereka di atas dasar-dasar Tawhid yang benar. Dengan itu mereka menjaga  ‘aqidah mereka dari segala bid‘ah, sesuai dengan tawhid Salaf dan ASWJ.

Sekiranya diamati kitab-kitab keruhaniyan Islam, para syaikh keruhaniyan ini, amat sangat menekankan betapa penting orang yang ingin memasuki  ‘alam keruhaniyan ini, mempelajari ‘ilmu ‘Aqidah ASWJ dengan mantap kerana ditakuti mereka menjadi zindiq seperti golongan hulul zaman klasik dan kaum Pluralis mazhab religious equality zaman ini. Adalah terlalu jelas, bahawa kegiatan keruhaniyan dalam erti membersihkan hati dari sifat-sifat muhlikat dan menghiaskannya dengan sifat-sifat munjiyat adalah wajib fardu ‘ayn atas setiap individu. Akan tetapi, apa yang ditekankan disini ialah bagi orang yang ingin mendalami dan berenang dalam kehidupan keruhaniyan yang melepasi fardu ‘ayn, maka mereka wajib mendalami dan menguatkan ‘Aqidah mereka. Untuk mengelakkan kecelakaan ruhaniyyah dan ‘aqidah menimpa orang yang tidak ada persediaan yang cukup itu, maka  para syaikh keruhaniyan yang tulin,  mengharamkan diajar ‘ilmu keruhaniyan peringkat tinggi kepada orang-orang yang tidak ada persediaan ‘Aqidah. Dewasa ini, ajaran keruhaniyan peringkat tinggi telah menjadi barang dagangan terlalu murah dan sesiapa sahaja boleh membelinya!

Pluralisme Agama dan Keruhaniyan Sesat

Satu tren baru di ‘Alam Melayu ialah kombinasi antara kesetaraan semua ugama dan kecenderungan keruhaniyan. Dulu, tren ini tidak ada, yang ada hanya kesesatan dalam faham dan amalan keruhaniyan. Mereka tidak menyamakan agama anutan mereka dengan agama lain. Sekarang ini terdapat tren menyatukan Pluralisme mazhab religious equality/semua agama sama dengan kegiatan  keruhaniyan sesat. Sesat di atas sesat!. Golongan Pluralis mazhab ini, salah dalam menafsir ungkapan-ungkapan mutasyabihat dari syaikh-syaikh keruhaniyan seperti Muhyiddin Ibn ‘Arabi rh, Mawlana Jalaluddin al-Rumi rh dll. Golongan ini tidak mantap dalam fiqh – pun keruhaniyan – padahal sepakat para syaikh keruhaniyan muhaqqiqin menyatakan, sesiapa yang bertasawwuf tanpa Fiqh apa lagi ‘Aqidah, adalah zindiq – na‘uzubillah!. Tren ini semakin berkembang di ‘Alam Melayu dengan tersebar karya-karya pelopornya dari Barat melalui agen-agennya dari kalangan orang Islam. Para agen-agen ini  baik yang berupa individu, institusi pendidikan mau pun NGO, akan membuat promosi melalui tulisan dan wacana-wacana dsb. Akibat tertipu dari ajaran Pluralisme mazhab religious equality ini, di Malaysia, sudah terdapat suara-suara sumbang yang mengatakan bahawa du‘a orang bukan Islam pun di makbulkan Allah, penganut agama lain yang ‘ baik ’ akan masuk syurga dsb. Ajaran Pluralisme Agama mazhab religious equality seperti ini boleh dikesan dalam bentuknya yang simpel seperti ajaran Ayah Pin hinggalah kepada ajaran yang lebih kompleks seperti ajaran falsafah Hikmah Abadi – Sophia Perennis.  Bagi penganut Pluralisme mazhab religious equality yang asal beragama Islam, mereka tidak akan membantah jika mayit mereka dibakar seperti amalan penganut Hindu atau ditanam di jirat China bersama dengan wang kertas palsu, kerana  mereka yakin kepada  ‘ salvation ’ adalah milik semua agama.

Kesimpulan

Seperti yang disebut diawal, kehidupan keruhaniyan amatlah dituntut dalam Islam. Namun, amalan-amalan keruhaniyan tersebut tidak mempunyai apa-apa erti disisi Allah SwT, sekiranya ‘Aqidah bertentangan dengan apa yang diajar oleh para syaikh muhaqqiqin dari kalangan ASWJ. Para pengamal keruhaniyan wajib senantiasa meneliti setiap sa‘at perihal ‘Aqidahnya: apakah percakapan, ucapan, tulisan, perbuatan zahir, i‘tiqad-kepercayaan-kefahaman bertentangan dengan ajaran dan tasawwur ASWJ yang Nabiy s ‘aw dan para Sahabatnya beri‘tiqad. Jangan terlalu berani atas nama kebebasan berfikir dan mahu membebaskan diri dari taqlid kepada doktrin ‘Aqidah ASWJ, pada hal, ia terjerumus kegaung taqlid kepada hawanafsu syaitoniyyah yang mencelakakan sepanjang hayat. Ya Allah selamatkanlah kami dan qawm Muslimin!. Kecenderungan tidak memperdulikan serta sikap memperlekeh ‘Aqidah ASWJ timbul semula dikalangan orang Islam dewasa ini. Antara sebabnya adalah akibat kemenangan revolusi Khumayni al-Syi‘i ke atas Redha Pahlavi dan kecenderungan politik partisan, padahal mereka klaim, mereka mencintai doktrin keruhaniyan al-Ghazzaliy rh atau ‘Abdul Qadir al-Jilaniy rh dsb yang amat kuat membela ‘Aqidah dan ajaran ASWJ itu. Sebahagian yang lain pula, lebih mengutamakan haqiqat – itu pun haqiqat dalam pengertian dan huraian mereka – dari Syari‘at, sehingga terkeluar dari ajaran ‘Aqidah ASWJ dan terjerumus ke lubang buaya  Jabariyah.

Kita lanjutkan sedikit perbincangan mengenai al-Ghazzaliy rh yang mana MUAFAKAT telah membuat seminar mengenainya. Perlukah kita bertanya diri masing-masing: sejauh mana diri ini memahami ajaran al-Ghazzaliy rh itu dalam  ‘Aqidah dan Syari‘ah dan menghayatinya dalam kehidupan harian, dalam  mu‘amalah, dalam berwirid-ber‘amal, dalam berjihad membersihkan hati dari hawa nafsu jahat, dalam beramar-makruf nahi-munkar; dan sekuat mana berjihad untuk keluar  dari kejahilan yang panjang yang menunjang dalam diri dan bangun menuntut ‘ilmu yang bermanfa‘at secara serious, dan sejauh mana  pula berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu menjadi khadam dan hamba ‘abdi  manusia  kepada menjadi khadam dan hamba Allah yang sebenar; atau pun program seumpama itu, sekadar memenuhi kalendar dan dairi harian ataupun sekadar mental excercise! ataupun sekadar apa?. Setelah sekitar 40 tahun lebih terlibat dalam dakwah, maka pada penghujung hayat ini, amat wajar kita bermuhasabah mengenai kehidupan keugamaan kita dari aspek ‘aqidah, akhlaq, mu‘amalah, ‘ibadah, dakwah kita dsb.

Ummat Islam wajib berpegang kepada  ‘Aqidah yang sohih. Untuk tujuan itu, mereka perlu  menela‘ah kitab-kitab ASWJ berulang kali – berpuluh kali atau ratusan kali, menghadhamkannya dan ber‘amal dengannya. Justeru, atas dasar belas kasihan kepada orang ‘awam, ‘Ulama Islam  telah menyenaraikan kitab-kitab yang benar dan sohih untuk kita pelajari. Ini adalah kerana ‘ilmu ASWJ sahaja  yang  memberi manfa‘at dan menyelamatkan dari ‘azab dan neraka. Nabiyy s ‘aw melarang ummatnya menyerahkan ‘ilmu kepada yang bukan ahlinya kerana mereka akan menjadi bodoh!  ( saringan dari Hadith riwayat al-Daraamiy ) dan Baginda s ‘aw juga melarang Ummat mengangkat dan mengikut pemimpin bodoh ugama dan meminta fatwa daripada mereka – mereka sesat dan  pengikutnya pun sesat ( mafhum dari Hadith al- Bukhariy, Muslim dan al-Tirmizi ). Atas dasar inilah, Ummat dianjurkan supaya mendampingi ahli ‘ilmu yang benar lagi amanah dan senantiasa berdu‘a, barang dijauhkan Allah dari ‘ilmu yang tidak memberi manfa‘at.

Awasilah ‘Aqidah dan ruhaniyy setiap sa‘at supaya tidak tergelincir diakhir hidup. Pohonlah supaya mati dalam iman dan husnu’l-khaatimah!. Aamiin Ya Rabb.

wa maa tawfiiqi illa billah.

[Untuk kemudahan cetakan klik versi pdf ini: Tren Keruhaniyan Di Malaysia-pdf]

Usrah Bulanan – Mei 2010

Usrah bulanan MUAFAKAT akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 4 Mei 2010 (Selasa) – mula dengan solat maghrib bersama

Tajuk: Tren Keruhaniyan di Malaysia:Kebenaran, Khurafat dan Penyelewengan Aqidah – dibentang oleh Saudara Haji Mohd Amin Hashim

Untuk baca: klik di sini

Untuk versi cetak: Tren Keruhaniyan Di Malaysia-pdf – klik

Tempat: Kediaman Sdr. Presiden, Prof Emeritus Osman Bakar

Alamat kediaman Sdr. Presiden:  No. 117, Jalan Sri Tasik Timur, Perdana Lakeview East, Cyberjaya [melepasi pejabat MDEC, Century Square dan Cyberview Lodge. Sebelum Sri Tasik Barat dan Sekolah Seri Puteri Cyberjaya].

Peta (klik pada imej untuk paparan yang lebih besar):

usrah map - OB1Zoom:

usrah map - OB2