Archive for February 13th, 2011|Daily archive page

Konsep Kepimpinan dalam Islam

Bahan usrah bulan Februari 2011 – sila cetak dan bawa untuk usrah pada 15hb Februari – klik untuk versi pdf mudah dicetak.

Konsep Kepimpinan dalam Islam

Islam adalah ‘al-din’ iaitu agama yang merangkumi bukan sahaja ibadat khusus, tetapi ia juga suatu sistem hidup yang merangkumi bidang-bidang lain seperti muamalat, sistem sosial dan sistem politik. Lantaran itu, konsep kepimpinan juga menjadi tajuk yang diperbincangkan oleh para ulama’, sejarawan dan ilmuwan-ilmuwan Islam dari dahulu hingga sekarang. Ia diperbincangkan di bawah tajuk ‘imamah’, ‘khalifah’ dan tajuk-tajuk lain seumpamanya. Kertas ini akan cuba melihat konsep kepimpinan Islam serta tanggungjawab mereka seperti yang dibincangkan oleh para sejarawan dan ilmuwan Islam .

Islam menganggap setiap seorang Muslim yang mukallaf sebagai pemimpin. Sekurang-kurangnya mereka adalah pemimpin bagi diri mereka, dan keluarga mereka. Dengan sebab seseorang itu dianggap pemimpin bagi dirinya, beliau tidak boleh mencampakkan dirinya dalam kemusnahan atau dalam bahaya.

Tetapi tumpuan kita ini adalah kepimpinan kepada masyarakat umum. Dalam hal ini Rasulullah saw ada bersabda yang maksudnya:

Jika tiga orang keluar bermusafir, maka hendaklah salah seorang dari mereka di lantik menjadi ketua.”

Kalau bagi kumpulan tiga orang pun perlu dilantik seorang ketua, apa lagi keperluan bagi satu kaum, bangsa, Negara dan Umat ini. Keperluan ketua atau pemimpin ini adalah jelas, iaitu untuk menjalankan syariat Allah di muka bumi ini, terutama suruhan-suruhan yang berkaitan dengan tugas penguasa, juga untuk memberi pengarahan, menjaga kebajikan dan keselamatan mereka,mengatur penggunaan sumber, menjalankan usaha untuk kemuslahatan ramai, dan mengelak dari berlakunya pertelingkahan antara mereka.

Di samping itu, jika kita melihat kepada tanggungjawabnya, kita perlu mengambil perhatian kepada peringatan Rasulullah saw, di mana Baginda ada bersabda yang maksudnya ialah:

“Setiap kamu adalah pengembala dan setiap pengembala akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang pemimpin adalah pengembala dan beliau akan ditanya tentang rakyatnya, seorang lelaki (suami) adalah pemimpin keluarganya, dan beliau akan ditanya tentang anggota keluarganya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan beliau akan ditanya tentang kepimpinannya, pembantu rumah adalah pemimpin (penjaga) harta-benda tuannya, dan beliau akan ditanya tentang keselamatan harta-benda tersebut.”

Pada prinsipnya, walaupun seseorang itu dianggap pemimpin, mereka tetap tertakluk kepada sifat-sifat mahmudah seperti yang dikehendaki bagi setiap orang Muslim, seperti sifat amanah, ikhlas, jujur, tekun, dedikasi, rajin, suka beribadat, suka beribadat waktu malam, belas kasihan, suka tolong menolong, suka berderma, bekerjasama, nasihat menasihati dan pada umumnya menjalankan tugas amr makruf nahi mungkar. Sebaliknya pula beliau hendaklah meninggalkan sifat-sifat buruk seperti nifaq, suka melakukan atau merela orang melakukan perbuatan maksiat dan sifat-sifat lain yang dibenci oleh Syara’. Di samping itu, beliau dipertanggungjawabkan bagi setiap perlakuan dan perbuatannya sebagai pemimpin

Kepimpinan di era Rasulullah s.a.w.

1.      Kepimpinan di bawah Rasulullah s.a.w mendapat wahyu dari Allah swt.

2.      Rakyat dicorakkan melalui tauhid, melalui usaha dakwah yang berterusan.

3.      Wilayah diperolehi dengan usaha mencari tapak yang sesuai dan yang paling ‘subur’ iaitu Yathrib/Madinah, setelah usaha-usaha mencari seperti di Habsyah, dan Taif didapati tidak sesuai. Demikian juga usaha Rasulullah saw berjumpa penduduk Hadramaut dan Yaman yang datang ke Mekah di musim haji juga tidak menghasilkan natijah yang diperlukan. Hijrah membuka peluang untuk Rasulullah merancang sebuah Negara dengan pentadbiran yang mantap.

4.      Mewujudkan Perlembagaan bertulis yang pertama di dunia iaitu Perlembagaan Madinah.

5.      Masjid Madinah menjadi pusat pemerintahan, pentadbiran dan pengurusan Negara Islam yang diterajui oleh Rasulullah saw, di samping menjadi pusat dakwah, agama, sosial, ibadat, menerima tetamu dan diplomat asing dan hatta mengadakan perjanjian dengan suku kaum lain yang datang ke Madinah, memeluk Islam dan berbai’ah.

6.      Mengutamakan syura dalam pengurusannya. Ahli Syura terdiri dari 7 orang Muhajirin dan 7 orang Ansar, di antaranya Abu Bakar, Omar, Ali, Ibnu Mas’ud, Salman, Hamzah, Jaafar, Khuzaifah, Abu Zar, Iqdad, Bilal dan lainnya.

7.      Kekuasaan: Pengangkatan Rasulullah saw sebagai Ketua Negara. Beliau juga Ketua Hakim dan Ketua Panglima Perang.

8.      Mengamalkan pengurusan secara decentralisasi. Walaubagaimanapun setiap perlantikan seperti perlantikan Gabenor, Panglima Perang, hakim-hakim dan lain-lain dilakukan dengan terancang dan secara hati-hati dengan mengambilkira kemampuan, wara’, ‘alim dan mempunyai peribadi yang kuat dan berwibawa. Umpamanya Zaid bin Tsabit dilantik sebagai penulis wahyu dan juga sebagai jurubahasa bahasa-bahasa asing, Ali bin Abi Talib dan Mu’az bin Jabal dilantik sebagai hakim wilayah, Abu Sufyan sebagai Gabenor di Najran, ‘Itab bin ‘Usaid sebagai Gabenor di Mekah dsbnya.

Kepimpinan di zaman Khulafa ar-Rasyidin (11- 40 H) (632- 661M)

Mereka adalah empat orang khalifah yang terawal yang merupakan tokoh-tokoh umat Islam dan lambang keagungan mereka. Mereka merupakan pemimpin dan sekaligus sebagai pelindung kepada dakwah Islam. Dari segi politik, pengamalannya masih meneruskan praktik-praktik Rasulullah saw. Antaranya ialah:

1.      Pemerintahan di jalankan menurut Undang-undang Syariah,

2.      Sumber pemerintahan adalah berdasarkan al-Quran, Al-Sunnah, Ijma’ para Sahabat  yang di perolehi melalui Majlis Syura atau lainnya dan ijtihad khalifah,

3.      Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, beberapa prinsip politik dijadikan landasan antaranya keadilan, kebebasan, persamaan dan hak asasi manusia yang dijamin kepada semua warganegara, sama ada Muslim atau bukan Muslim.

Beberapa Pendapat Pemikir Islam Mengenai Kepimpinan

1.      Al Farabiy (lahir sekitar tahun 259 H) menulis antaranya ialah kitab berjudul ‘al-Madinah al-Fadilah’ (Kota Unggul) dan ‘al Qa’id al Fa’al (Sifat-Sifat Pemimpin berkesan) yang mana beliau menekankan kualiti kepimpinan utama di-‘Kota Unggul’nya seharusnya merupakan orang yang terbaik berasaskan sejumlah sifat-sifat kepimpinan, baik sifat-sifat yang tabii mahupun sifat-sifat yang di pelajari.

2.      Al-Mawardiy (lahir 394 H) menulis beberapa kitab yang masyhur dalam bidang politik dan kepimpinan, antaranya ialah al Ahkam al-Sultaniyyah. Beliau dikatakan bermaksud memberikan nasihat agar pemerintah mentadbir dan mengurus Negara berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Quran dan al-Sunnah. Beliau menyentuh pelbagai aspek mengenai imamah hingga ia menjadi suatu sistem politik yang mantap. Antara perkara yang beliau sentuh ialah:

i. Pemerintah mestilah memenuhi tujuh syarat iaitu:

a) keadilan (adalah),

b) ilmu pengetahuan Agama yang mantap,

c) kesihatan jasmani,

d) kesihatan mental,

e) keberanian,

f) kesanggupan menjalankan jihad terhadap musuh-musuh Negara,

g) keturunan Quraish.

ii. Pemilihan Khalifah hendaklah dibuat oleh beberapa orang juru pilih sebagaimana yang berlaku dalam pemilihan Abu Bakar dan Uthman. Mereka ini dikenali sebagai ‘ahl al hall wal ‘aqd’. Pemilihan juga boleh dibuat oleh Khalifah yang sedia ada , tetapi dengan syarat calon itu hendaklah dari mereka yang paling sesuai dan tidak semestinya datang dari keluarga khalifah itu sendiri. Dalam kedua-dua sistem ini, perlantikan itu menjadi sah apabila berlaku bai’ah iaitu perjanjian antara khalifah dan rakyatnya.

iii. Jawatan khalifah boleh dilucutkan sekiranya ternyata ia tidak lagi mempunyai kesihatan mental dan fizikal yang baik atau tidak lagi mempunyai kebebasan bergerak dan bertindak.

iv. Khalifah hendaklah dilantik dengan kerelaan dan kemahuan rakyat Muslimin. Ini membolehkan beliau menjalankan tugas dengan selesa tanpa dihantui oleh ketakutan terhadap kemungkinan penentangan rakyat.

v. Tanggungjawab utama seseorang Khalifah atau Imam itu ialah untuk memelihara keutuhan ‘akidah Agama Allah, dan mengajar mereka akan ajaran Agama seperti firman Allah Surah al-Baqarah ayat 151 iaitu:

Maksudnya: “(Nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu), samalah seperti (nikmat) Kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu (iaitu Muhammad), yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, dan membersihkan kamu (dari amalan syirik dan maksiat), dan mengajarkan kamu kandungan Kitab (al-Quran) serta Hikmat kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui.”

Ayat ini menyatakan tugas utusan Allah adalah untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umatnya. Ia mengisyaratkan pemimpin juga mempunyai tugas untuk mengajar masyarakat ajaran-ajaran Agama yang unggul.

vi. Tugas bagi menyelenggarakan kesejahteraan sosial juga menjadi tanggungjawab pemimpin. Tugas ini mempunyai kaitan dengan keperluan material. Beliau perlu memastikan polisi Negaranya mampu untuk mempertingkatkan produktiviti Negaranya dan membawa kesejahteraan kepada rakyatnya.

vii. Beliau juga menyarankan penstrukturan pentadbiran berperingkat, untuk Wilayah-Wilayah Islam yang begitu luas. Sejauh mana kuasa otonomi yang diberikan kepada Kerajaan-Kerajaan tempatan itu tertakluk kepada budi bicara Kerajaan Pusat berasaskan kepentingan dan keperluan.

viii. Beliau juga perlu memelihara dan mengembangkan keharmonian masyarakat dan keamanan Negara. Perkara ini berkait rapat dengan prinsip amar makruf nahi mungkar.

ix. Al-Mawardi merumuskan tugas pemimpin dapat dikategorikan sebagai tugas Agama dan tugas politik. Beliau mengaitkan tugas ini melalui takrifan siasah iaitu untuk memelihara Agama dan mentadbir urusan dunia dengan Agama. Tugas-tugas agama ialah:

a) Memelihara Agama iaitu melaksanakan hukum-hukumnya, mencegah pelanggaran hukum serta menghukum orang yang melanggarnya,

b) Tugas dakwah melalui usaha dakwah yang terancang dan berkesan,

c) Mengumpul dan mengagihkan harta Kerajaan baik dalam bentuk harta rampasan dan sedekah al-fa’i dan al-ghana’im

d) Melakukan upacara agama dan menggalakkan Syi’arnya. Tugas ini termasuklah menguruskan keketapan Hari Raya, menyediakan kemudahan haji dsbnya.

Manakala tugas politik pula ialah:

a) Pemeliharaan keamanan dan undang-undang. Ini termasuk melindungi Negara dan memeliharanya dari perkara haram supaya orang ramai dapat hidup dengan aman dan harmoni dalam Negara.

b) Mempertahankan Negara daripada ancaman luar. Tugas ini termasuk mempersiapkan kekuatan tentera dan mempastikan tidak berlaku pencerobohan terhadap Negara atau mana-mana jajahan takluknya,

c) Penyeliaan urusan awam. Khalifah menurut al-Mawardi hendaklah prihatin dengan kehidupan semasa rakyatnya dan jentera Kerajaan,

d) Menegakkan keadilan di antara manusia,

e) Pentadbiran harta iaitu merangka pemberian dan keperluan dari baitulmal dengan bijak,

f) Perlantikan penjawat awam. Secara moralnya khalifah perlu memastikan perlantikan tersebut sesuai dengan kelayakan dan kemampuan mereka.

x. Senarai di atas adalah merupakan contoh tentang tanggungjawab seseorang Khalifah atau pemimpin sesebuah Negara. Tugas-tugas ini mempunyai hubungkait yang rapat di antara satu sama lain dan menunjukkan sifat penyatuan yang jitu di antara agama dengan politik, sesuai dengan pandangan hidup Islam, kerana kesemuanya wujud dalam kerangka siasah syar’iyyah bagi mencapai kebahagiaan ummah berdasarkan syarat:

a) Tidak bertentangan dengan nas al-Quran, al-Sunnah, Ijma’,dan qias

b) Menyesuaikan pentadbiran dengan roh syariat dan tujuan umumnya,

c) Dapat mempastikan kepentingan umum terpelihara dengan lebih baik.

3. Al-Ghazaliy (1058-1111M) seorang tokoh ilmuwan ensiklopedik yang sangat prolifik dengan karya-karya tulisannya, antara lain telah menulis kitab, al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk, yang antara lain telah menggariskan tugas khalifah atau pemimpin sebagai berikut:

i. Perlunya para pemimpin menyedari peri pentingnya jawatan yang disandang dan beratnya tanggungjawab yang dipikul,

ii. Galakan kepada para pemimpin agar menjalin hubungan dengan golongan ilmuwan,

iii. Para pemimpin dan pengikutnya dituntut agar menghindarkan kezaliman,

iv. Para pemimpin dituntut supaya tidak angkuh dan tidak menindas rakyat,

v. Para pemimpin harus memahami pendirian pihak-pihak lain dengan cuba meletakkan diri dalam posisi mereka. Maksudnya jika ia tidak suka sesuatu terjadi kepada dirinya, maka janganlah ia merelakan ia terjadi kepada orang lain,

vi. Para pemimpin harus segera melayani keperluan orang lain,

vii. Para pemimpin dinasihatkan agar tidak tenggelam dalam keserakahan nafsu sehingga mengabaikan tanggungjawab,

viii. Mereka dinasihatkan agar bersikap penyayang kepada rakyatnya,

ix. Mereka juga diminta memberikan kepuasan kepada rakyat dalam batas-batas yang ditentukan Syara’,

x. Seterusnya mereka diperingatkan supaya jangan mencari dokongan seseorang dengan cara yang bertentangan dengan Syara’.

4. Ibn Khaldun, lahir tahun 732 H (1332 – 1395 M) adalah orang pertama memberikan perspektif sosial kepada pentadbiran dan pengurusan. Karya beliau yang amat terkenal dalam bidang pengurusan ialah Muqaddimah yang membahaskan berbagai dimensi tamadun manusia. Beliau membahaskan tamadun kota, tamadun badawi, tentang manusia primitif, tentang organisasi-organisasi pentadbiran seperti Kerajaan, kekhalifahan, kesultanan, wilayah, negeri dan daerah.

Beliau juga membicarakan tentang sistem pemerintahan berkhalifah (al-khalifah) dan sistem beraja (al-mulk). Antara pendapatnya yang dirakamkan ke hari ini ialah pendapatnya bahawa melantik imam atau ketua itu adalah wajib, yang kewajipannya di ketahui dari agama dengan ijma’ para Sahabat dan Tabi’in kerana para Sahabat Rasulullah saw, ketika Baginda wafat, segera melantik dan membai’ah Abu Bakar dan menyerahkan kepadanya untuk mengatur urusan mereka. Demikian juga pada era seterusnya. Umat Islam tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan kacau-bilau tanpa ketua atau pemimpin pada sesuatu masa. Maka dengan sebab inilah dikatakan ijma’ menunjukkan wajibnya melantik imam atau ketua.

Kesimpulan

Adalah jelas bahawa melantik kepimpinan adalah wajib, dan bagi seseorang yang mampu dan layak, adalah menjadi fardu kifayah untuknya menawarkan diri untuk mengambil tampuk kepimpinan. Maka sekiranya beliau menjadi seorang pemimpin yang adil dan menjalankan tugasnya dengan patuh kepada ajaran dan petunjuk Allah swt, maka beliau akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan lain melainkan perlindungan Allah semata-mata.

Namun demikian, perlulah disedari bahawa kepimpinan itu, walaupun menjanjikan kehidupan yang enak dan serba mewah kepada penyandangnya, tetapi ia membawa bersamanya tugas dan tanggungjawab yang berat. Ianya merupakan amanah Allah yang perlu dilaksanakan dengan sedaya upayanya. Oleh itu, mereka yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan dengan lunas-lunas benar yang ditunjukkan oleh Allah swt, maka adalah dikhuatiri sama ada memilih untuk mencebur diri di dalamnya atau menawarkan diri untuk dipilih sebagai pemimpin, adalah pilihan yang terbaik untuknya. Wallahu a’lam.

(Kertaskerja ini disediakan oleh Dato Ahmad bin Haji Ismail untuk usrah MUAFAKAT yang diadakan pada 15 Februari 2011 (12 Rabi’ul awwal 1432 H).

7 Februari 2011

4 Rabi’ul awwal 1432 H