Dakwah Islamiah Sebagai Madrasah Pembinaan Intelektual & Kepentingannya Kepada Jemaah Islamiah

Dakwah Islamiah Sebagai Madrasah Pembinaan Intelektual dan Kepentingannya Kepada Jemaah Islamiah

Osman Bakar

Presiden MUAFAKAT

1. Mauduk utama perbincangan kita di sini ialah dakwah Islamiah. Ini suatu mauduk yang sangat luas ruang lingkup atau skop perbincangannya. Kita boleh menghuraikan konsep dan pengertian dakwah Islamiah secara mendalam berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w., membincangkan pelbagai aspek dan ciri kegiatan dakwah dan menjelaskan kepentingannya daripada berbagai-bagai sudut. Bagaimana pun sesuai dengan tajuk yang diberikan perbincangan kita akan menjurus kepada dua aspek dakwah Islamiah, itu [1] dakwah Islamiah sebagai madrasah pembinaan intelektual dan [2] kepentingan dakwah kepada jemaah Islamiah.

2. Sebelum kita menjuruskan perbincangan kita kepada dua aspek tersebut eloklah terlebih dahulu kita menjelaskan kedudukan dakwah dalam ajaran agama Islam. Dakwah dalam pengertiannya yang paling luas, iaitu menyeru dan mengajak manusia kepada Allah dan agamanya – menerusi lisan, tulisan dan perbuatan – menduduki tempat teras dalam agama Islam. Dakwah dalam pengertian di atas yang meliputi tabligh merupakan cara dan kaedah paling utama tertegaknya agama Islam. Sesudah tertegaknya agama Islam di muka bumi ini dakwah juga merupakan cara utama untuk memelihara kesucian, kewibawaan, kepentingan dan kelangsungan agama dan umat Islam.

3. Oleh sebab itu Allah memerintah Rasulullah s.a.w. dan semua orang beriman supaya berdakwah. Sebaik sahaja Muhammad bin Abdullah diantik sebagai Nabi dan Rasul dia pun menyampaikan mesej Ilahi tentang keEsaan Allah dan kerasulan Muhammad kepada keluarganya yang terdekat, sahabat handainya yang akrab dan kemudiannya kepada kaum kerabatnya yang lain, dan masyarakat setempat baginda seluruhnya. Dari kota Madinah bersama-sama dengan para sahabatnya dan dalam pidato terakhirnya di Mekah baginda memancarkan cahaya dakwah Islamiah ke seluruh dunia. Agar kita mencontohinya maka kita diperintahkan supaya menyampaikan kepada orang lain walau pun sepotong ayat al-Qur’an. Tanpa dakwah Rasulullah s.a.w. dan para sahabat dan para pengikutnya di setiap zaman tidak ada Islam sebagai agama bermasyarakat pada hari ini.

4. Contoh ayat-ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan dakwah dan tabligh:

 • Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya) maka bererti engkau tidaklah menyampaikan risalahNya. Allah jualah akan memeliharamu daripada (kejahatan) manusia. Sesungguhnya, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. (surah al-Ma’idah, ayat 67)

 • Kewajipan Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah-perintah Allah) sahaja. Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. (Surah al-Ma’idah, ayat 99)

 • Dan hendaklah muncul dari kalangan kamu suatu ummah yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Mereka yang bersifat demikian itulah orang yang berjaya. (Surah Ali ‘Imran, ayat 104)

 • Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang terbaik, sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalanNya dan Dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah (Surah al-Nahl, ayat 125).

5. Maka jelaslah bahawa Rasulullah s.a.w. diwajibkan oleh Allah s.w.t. berdakwah dan bertabligh. Dan semua orang beriman dikehendaki mengikuti jejak langkah Rasulullah s.a.w. dalam menjalankan kerja dakwah dan tabligh. Yang Allah s.w.t. menghendaki Rasulullah s.a.w. dakwah dan tablighkan ialah seluruh mesej al-Qur’an. Baginda dengan penuh ketaatan menyampaikannya kepada manusia, menerangkan isi kandungannya dan menghayatinya secara amali dan akli.

6. Daripada sunnah Rasulullah s.a.w. kita dapat membuat rumusan berikut tentang dakwah Islamiah yang diasaskan olehnya: Isi kandungan dakwah ialah mesej al-Qur’an pada keseluruhannya. Pendakwahnya (da’i) seorang manusia yang mempunyai ciri-ciri kenabian dan kerasulan. Sasarannya ialah umat manusia keseluruhannya walau pun dari segi perlaksanaannya ada golongan tertentu – atas alasan yang cukup berasas – yang patut didahulukan sebelum yang lain (priority groups). Kaedahnya ialah dengan hikmah dan nasihat dan perbahasan/dialog/wacana secara yang terbaik.

Dakwah dan Pembinaan Intelektual

7. Sekiranya kita betul-betul memahami keempat-empat aspek utama dakwah – mesej dakwah, sifat dan ciri-ciri pendakwah, golongan yang didakwahkan dan kaedah dakwah – maka kita dapat memahami pula hubungan antara dakwah dan pembinaan intelektual. Oleh kerana kita berbicara tentang dakwah Islamiah maka sudah tentulah huraian kita tentang keempat-empat aspek dakwah didasarkan pada ajaran al-Qur’an dan Sunnah Nabi s.a.w. Sekiranya kita memahami dan menerima falsafah dakwah Islamiah dari segi teori dan amalinya maka kita tidak dapat lari daripada tugas menguruskan pembinaan akal dan ilmu kita, yakni pembangunan intelektual dalam ertikata yang sebenarnya. Dalam kata lain, apabila dakwah Islamiah itu diceburi dan dihayati sebaik yang mungin maka ia merupakan sebuah madrasah yang ideal untuk melahirkan insan yang mempunyai kekuatan intelektual untuk memperkasakan umat Islam.

8. Aspek pertama dakwah Islamiah ialah mesejnya. Mesej ini ialah kitab suci al-Qur’an dan seluruh isi kandungannya. Ia difahami dan diketahui dengan ilmu. Semua orang Islam akan merujuk kepada mesej yang sama. Tetapi kualiti mesej yahg kita sampaikan kepada manusia tentang al-Qur’an bergantung pada ilmu yang kita miliki tentang kitab suci ini. Kita harus mempunyai cita-cita dan tekad untuk memiliki ilmu tentang al-Qur’an pada tahap yang sebaik-baiknya. Lagi tinggi dan mendalam ilmu kita tentang al-Qur’an lagi tinggi kualiti mesej yang kita dakwahkan kepada manusia. Dengan memiliki ilmu seperti itu juga kita boleh melebarkan sasaran dakwah kita dalam ertikata bahawa kita memahami bahagian mesej mana yang hendak disesuaikan dengan golongan tertentu yang hendak didakwahkan. Kebolehan memilih mesej yang secocok dengan penerima mesej merupakan sebahagian daripada kekuatan intelektual yang harus dimiliki oleh para da’i. Kebolehan ini tidak datang kepada kita secara begitu sahaja. Ia perlu dipupuk dan dikembangkan. Ini suatu contoh yang jelas untuk menunjukkan bahawa dakwah Islamiah menyediakan suatu madrasah untuk kita membina daya kekuatan dan keupayaan intelektual kita.

9. Kita harus membezakan antara ilmu memahami ayat-ayat tertentu atau surah-surah tertentu di dalam al-Qur’an dan ilmu memahami sifat dan ciri-ciri al-Qur’an sebagai sebuah kitab yang diwahyukan. Ilmu jenis pertama ini disebut sebagai bersifat juz’i (kejuzukan, serpihan dsb), iaitu ia merujuk kepada makna yang terkandung dalam ayat-ayat tertentu. Ilmu jenis kedua pula disebut sebagai bersifat kulli (menyeluruh, sepadu), iaitu ia merujuk kepada mesej al-Qur’an secara keseluruhan. Dalam tradisi intelektual Islam memang dijelaskan antara ilmu tentang juzuk-juzuk sesuatu perkara dan ilmu tentang perkara itu secara keseluruhan. Dalam bahasa Inggeris, ada ungkapan serupa yang berbunyi: the whole is greater than the sum of its parts. Ilmu tentang keseluruhan sesuatu adalah lebih luas dan lebih mencakupi daripada jumlah ilmu tentang bahagian-bahagiannya.

Contoh: Ilmu tentang manusia sebagai manusia yang dilihat secara menyeluruh dan sepadu: Manusia ialah sebuah alam kecil (al-‘alam al-saghir; microcosmos); atau manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi

Ilmu-ilmu ini tentang manusia tidak dapat sama sekali disamakan dengan jumlah ilmu tentang bahagian-bahagian dan anggota-anggota diri manusia. Pengetahuan kita tentang jantung, otak dan anggota-anggota lain pada diri manusia kalau dicampurkan tidak akan menyamai ilmu yang mengatakan bahawa manusia ialah al-‘alam al-saghir dan khalifatullah fi’l-ard.

Demikian juga dengan ilmu kulli tentang al-Qur’an tidak semestinya dapat disimpulkan sebagai jumlah ilmu juz’i yang terkandung di dalamnya. Namun demikian ilmu juz’i boleh menyumbang kepada perumusan ilmu kulli. Sebagai contoh, salah satu nama al-Qur’an ialah al-Furqan yang membawa makna kriteria bagi membezakan antara kebenaran dan kepalsuan. Memang terdapat ayat-ayat yang merujuk kepada peranan al-Qur’an sebagai pembeza antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan ialah juga nama sebuah surah al-Qur’an. Yang perlu disedari ialah bahawa ilmu tentang al-Qur’an sebagai al-Furqan melampaui makna ayat-ayat tertentu. Ia boleh dibahaskan secara bebas daripada ilmu tafsir yang biasa difahami.

10. Dewasa ini yang kurang dimiliki oleh kebanyakan kita ialah ilmu kulli tentang al-Qur’an sedangkan ilmu dari jenis inilah yang sangat diperlukan oleh umat kerana ilmu ini dapat menjawab seribu satu masalah yang timbul dalam pemikiran manusia hari ini baik yang beragama Islam mahu pun yang bukan. Dalam dunia yang mempersoalkan al-Qur’an dan wahyu Ilahi pada amnya dan pada zaman di mana ramai cerdik pandai keturunan Islam lari daripada al-Quran atau tidak mempedulikannya ilmu kulli tentang al-Qur’an boleh membantu dalam menyediakan jawapan dan penyelesaian.

11. Implikasinya: Bagi mempastikan mesej dakwah Islamiah berkualiti dan berkesan maka ilmu-ilmu al-Quran (‘ulum al-Qur’an) perlu dirumuskan semula dengan mengambil kira isu-isu pemikiran zaman kita dan realiti zaman kita. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ilmu-ilmu ini juga harus disesuaikan dengan cara berfikir zaman ini. Kita tidak mempunyai sebuah institusi yang menumpukan perhatian kepada ilmu kulli dan ilmu-ilmu juz’i tentang al-Qur’an. Yang kita ada hanyalah institut al-Qur ‘an yang terbatas kepada ilmu dan seni membaca dan menghafal al-Qur’an.

12. Aspek kedua dakwah Islamiah ialah sifat dan ciri-ciri yang patut ada pada seseorang pendakwah. Model atau pendakwah mithali kita ialah Rasululullah s.a.w. Ada banyak ciri yang boleh dibincangkan. Tetapi tumpuan kita dalam konteks kertas ini ialah kepada ciri keilmuan dan keintelektualan. Kita perlu memahami konsep dan falsafah ilmu yang dihayati oleh Rasulullah s.a.w. yang tidak lain dan tidak bukan adalah konsep dan falsafah ilmu yang diajarkan oleh al-Qur’an sendiri. Rasulullah s.a.w. adalah ilmuan, intelektual atau ulama mithali untuk kita contohi. Ajaran al-tawhid adalah ruh falsafah ilmu pegangannya. Akal, jiwa, ruh dan hati kalbu dilihat sebagai satu kesatuan dalam falsafah ilmu yang diajarkan oleh baginda. Ilmu dan iman saling bertaut. Iman mencetuskan ilmu yang baru dan ilmu yang baru memantapkan lagi iman. Pembinaan ilmu dan akal harus didasarkan kepada rukun-rukun iman.

Juga tidak terdapat pemisahan atau konflik antara ilmu dan amal. Iman, ilmu dan amal tercantum dalam kesatuan dan kesepaduan yang jelas menunjukkan penghayatan tawhid dalam kehidupan Rasulullah s.a.w. Isu-isu dan urusan dunia dan akhirat dilihat dalam satu kesatuan. Baginda mengajar kita supaya berdoa kepada Allah s.w.t. agar dilindungi daripada ilmu yang sia-sia. Ilmu yang bermanfaat meliputi ilmu yang memenuhi keperluan jasmani, keperluan kejiwaan, keperluan ruhani dan keperluan intelektual manusia.

13. Dalam kita membina kekuatan intelektual kita adalah perlu keenam-keenam rukun iman dan kelima-lima rukun Islam difahami dan dihayati pada peringkat ihsan. Ini bermakna bahawa kita perlu memberi pengisian ilmu dan hikmah kepada rukun iman dan rukun Islam. Ini menuntut suatu proses pembelajaran yang memerlukan masa.

14. Satu soalan yang relevan dengan perbincangan kita boleh dimajukan: apakah hubungan antara kehidupan keruhanian dan kewarasan dan ketajaman akal, kejernihan fikiran dan keluasan wawasan intelektual? Dalam ajaran Islam memang terdapat hubungan erat antara kehidupan keruhanian dan kehidupan intelektual. Khazanah ilmu dalam tradisi keruhanian Islam boleh memberi sumbangan besar kepada pembinaan kekuatan intelektual di kalangan umat Islam.

15. Aspek ketiga dakwah Islamiah ialah sasarannya, iaitu para individu dan golongan manusia yang hendak didakwahkan. Dari segi manakah aspek dakwah Islamiah ini boleh menyediakan madrasah pembinaan intelektual untuk para pendakwah? Aspek ini memerlukan pendakwah yang mengetahui secara mendalam selok belok kejiwaan dan tabiat manusia, termasuklah kecenderungan-kecenderungan tabii pada diri manusia, kekuatan dan juga kelemahannya. Dengan kata lain, aspek dakwah ini memerlukan penguasaan ilmu psikologi, khususnya psikologi keruhanian. Oleh kerana Allah mencipta manusia dan maha mengetahui tentang segenap segi kejiwaan manusia maka Dia telah membahagikan di dalam al-Qur’an jiwa-jiwa manusia kepada beberapa kelompok untuk membolehkan kita mengenali kelas-kelas jiwa ini. Pengelasan jiwa-jiwa ini boleh membantu para da’i dalam mengatur strategi untuk menentukan prioritas atau keutamaan dalam memilih sasaran dakwah.

16. Aspek keempat dakwah Islamiah ialah kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk berdakwah. Al-Quran telah menyediakan prinsip yang jelas berhubungan dengan kaedah ini: secara hikmah dan nasihat yang baik dan berhujah atau berbahas secara terbaik. Tetapi prinsip ini masih memerlukan pemerincian dan penjelasan. Anjuran al-Quran ini menyentuh peranan akal, iaitu untuk berfikir dengan betul, rasional dan matang. Dalam hal ini juga terdapat dalam tradisi Islam khazanah ilmu yang kaya tentang sifat dan ciri-ciri akal dan peranannya dalam kehidupan manusia termasuk kehidupan beragama. Al-Qur’an mementingkan hujah-hujah yang bernas dan jitu. Maka konsep jadal telah dihuraikan dengan panjang lebar dalam ilmu mantik atau logik. Kekuatan intelektual tidak dapat dibina tanpa akal manusia dididk dengan seni berfikir yang sempurna.

Kepentingan dakwah kepada jemaah Islamiah

Sekadar menumpukan perbincangan dakwah Islamiah kepada keempat-empat aspek sahaja seperti yang telah saya bincangkan, sudah cukup untuk saya membuat kesimpulan bahawa betapa pentingnya dakwah kepada mana-mana jemaah Islamiah khususnya dan kepada umat Islam pada amnya. Dakwah kelihatan sebagai nadi masyarakat atau umah yang diperlukan bagi menjamin kesejahteraan dan kelangsungan umat. Kelumpuhan dakwah di kalangan sesebuah jemaah Islamiah akhirnya akan mematikan jemaah itu sendiri. Pada peringkat kehidupan umat, kelesuan dakwah akan melemahkan umat.

Kalaulah sesebuah jemaah Islamiah berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam keempat-empat aspek dakwah tersebut di atas maka jemaah itu akan dapat menyaksikan:

 • Ahli-ahli yang mempunyai kefahaman mendalam tentang al-Qur’an dan Sunnah Nabi; ilmu al-Qur’an yang dimiliki mereka meliputi kedua-dua jenis, iaitu ilmu juz’i dan ilmu kulli; institusi ilmu al-Qur’an yang unggul akan diwujudkan
 • Ahli-ahli yang berusaha untuk mencontohi sunnah dakwah Rasulullah s.a.w. dan dengan itu berusaha pula ke arah pembentukan keperibadian yang dituntut oleh al-Qur’an
 • Bilangan ahli yang semakin bertambah kerana sasaran dakwah akan terus melebar dan meluas; jemaah akan lebih rapat dengan masyarakat kerana ada usaha berterusan daripada ahli-ahli jemaah untuk menyelami lubuk hati masyarakat dan mengenal pasti individu dan golongan masyarakat yang hendak diberikan keutamaan sebagai penerima dakwah
 • Ahli-ahli yang mempunyai daya berfikir yang baik, keupayaan berhujah yang tinggi dan yang pada umumnya mempunyai kekuatan intelektual yang tinggi;
 • Semua ini akan mencetuskan kedinamisan di kalangan ahli-ahli dan akan menggalakkan percambahan majlis-majlis ilmu bukan sahaja di kalangan ahli tetapi juga di kalangan masyarakat umumnya.

Kalaulah dakwah tidak lagi menjadi kegiatan utama sesebuah jemaah Islamiah maka jemaah yang dahulunya terkenal dan berpengaruh pun akan:

 • Beransur-ansur kehilangan ahli
 • Akan hilang kedinamisan dan menjadi semakin lesu
 • Akan kehilangan ahli-ahli berilmu dan berpengalaman kerana tidak ada lagi kesinambungan tradisi keilmuan dan pemikiran yang pernah dimilikinya
 • Menyaksikan semakin berkurangnya majlis-majlis ilmu
 • Menjadi semakin renggang dari masyarakat
 • Akan hilang nama dan pengaruh dalam masyarakat
 • Tidak lagi relevan dengan keperluan umat sezaman

Wabi’Llah al-tawfik wa’l-hidayat, wa bihi nasta’in

3 comments so far

 1. […] Dakwah Islamiyyah Sebagai MadrasahPembinaan Intelektualisme […]

 2. shafifah on

  SEMINAR PEMBINAAN UMMAH DAN MEMBASMI MURTAD{ Februari 3, 2009 @ 12:02 pm } · { Majlis Ilmu }
  { Tags: SEMINAR PEMBINAAN UMMAH DAN MEMBASMI MURTAD }

  ANJURAN BERSAMA UIA (MAHALLAH REPRESENTATIVE COMMITTEE(MRC)ALL MAHALLAH IN PETALING JAYA AND NILAI CAMPUS AND FOUNDATION STUDENTS COORDINATION COUNCIL – FSCC), JAKIM, JAWI DAN YAYASAN SOFA
  TARIKH: 11 SHAFAR 1430H / 7 FEBRUARI 2009M (SABTU)
  MASA: 8.00 PAGI – 11.45 MALAM
  TEMPAT: DEWAN MASJID WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.

  ATURCARA:
  7.30 pagi : Ketibaan para peserta
  7.45 pagi : Ketibaaan tetamu khas dan juga para penceramah. Tetamu kehormat: Dato’ Pengarah JAKIM, Dato’ Mufti Wilayah Persekutuan dan Penaung Yayasan Sofa

  8.15 pagi : Majlis Perasmian Seminar dan ucapan para tetamu kehormat.

  9.15 pagi : Minum pagi

  9.45 pagi : Ceramah 1 oleh al-Fadhil Ustaz Zamihan bin Haji Mat Zin, Pen. Pengarah Pusat Pengajian al-Quran dan Ilmu Teras, Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM).
  Tajuk ceramah: Peranan Mahasiswa Dalam Memahami Serta Membenteras Penyelewengan Agama Dan Gejala Murtad

  10.45 pagi : Rehat

  11.00 pagi : Ceramah 2 oleh al-Fadhil Ustaz Haji Mahfuz bin Muhammad al-Khalil, Pendakwah Bebas.
  Tajuk ceramah: Kesamaran yang Perlu Dijelaskan dalam Memahami Agama

  12.45 t’hari : Makan tengahari dan shalat zohor

  2.00 petang : Ceramah 3 oleh Ustaz Ahmad Faidzurrahim bin Haji Muhammad Alwi, Pen. Pengarah Institut Pengajian Darul Hijrah, Pahang.
  Tajuk ceramah: Pegangan Jitu Seorang Muslim

  3.15 petang : Rehat

  4.30 petang : Suai kenal bersama Ulama. Tausiyah oleh al-Mukarram Syaikh ‘Afeefuddin al-Jailani; Tausiyah oleh al-Habib ‘Ali Zaenal Abidin al-Hamid dan persembahan Qasidah oleh Yayasan al-Jenderami.

  *************
  Ceramah Khas – مفاهيم يجب أن تصحح (Kefahaman Yang Wajib Diperbetulkan)

  7.45 malam: Ketibaan Tetamu Kehormat, penceramah dan para peserta seminar

  8.15 malam: Majlis bermula – bacaan al-Quran, bacaan Ratib al-Hadddad, Ceramah oleh Syaikh Muhammad Fuad Kamaluddin al-Maliki, Soal-Jawab

  11.15 malam: Bacaan Maulid Daiba’ie, Qasidah Nabawiyah oleh Kumpulan as-Sofa

  11.45 malam: Jamuan ringan dan bersurai.

  Untuk keterangan lanju, sila hubungi:
  Syed Muhd Saufi: 013-628 0251
  Ustaz Muhadir: 012 – 697 3893

  http://pondokhabib.wordpress.com

  comment: MUAFAKAT adalah penaja bersama

 3. agak on

  Assalamualaukum.
  Alhamdulillah atas nikmat yg digunakan. Tahniah atas artikel yg cukup sesuai untuk perbincangan. Memang banyak aspek lagi yg perlu di masukkan, tetapi dihadkan oleh topik yg dipilih iaitu peranan dak wah dalam pembinaan intelektual dan kepentingannya kepada Jemaah Islam.

  Rumusan perbincangan dari segi skop dakwah adalah empat iaitu; isi atau message dakwah, sasaran dakwah, ciri dan cara dakwah serta urusan pendakwah itu sendiri. Namun demikian tidak lah dikesampingkan isu isu yang melilit urusan dakwah tersebut seperti cabaran dan halangan dakwah dan kepentingan dakwah kepada pembinaan sebuah negara Islam baldatun taiibatun wa rabbun ghafur.

  Dari segi message dakwah sudahlah jelas. Matlamatnya tidak lain dari meneruskan peranan Rasulullah SAW iaitu mengajak manusia kepada tauhid, kepada milatu Ibrahima hanifa, kepada masyarakat dan ummah yang mengabdi kepada Allah, dalam rangka memenuhi fungsinya sebagai khalifah Allah.Sementara bagi orang mukmin terutama yang mempunyai wibawa dan kuasa hendaklah menjadi khalifah rasullullah pula.

  Tentang sasarannya juga agak jelas bahawa seruan Islam adalah untuk seluruh manusia.Rasullullah punya istemewa berdakwah kepada jin, mungkin antara pendakwah dan wali Allah juga berpeluang berdakwah kepada jin, namun itu bukanlah tugas utama kita . Tentang kumpulan sasaran ini juga adalah menyeluruh, kepada orang besar dan kecil kepada penguasa dan rakyat, kepada yg kaya dan miskin dan lain lain kumpulan. Cuma yang di diminta supaya kita memberi prioriti itu gulungan yang mana.
  Nabi Musa dan Harun disuruh berdakwah kepada firaun, penguasa yang kejam dan zolim dengan kata kata yg lembut mudahan ia sedar. Nabi Muhammad juga cenderung mengutamakan pembesar kaum, mungkin dengan andaian pengikut mereka nanti akan mudah terima ajakan dan ajaran dari pemimpin. Hal ini pernah ditegur dalam kes Abdullah ibn Maktum yg buta dan semacan tidak diindahkan, tetapi ini semata untuk iktibar kepada pendakwah, bahawa jangan mereka tidak berlaku adil dalam memilih kumpulan sasaran .

  Dalam membincangkan cara dan kaedah, tentunya kaedah terbaik adalah yg ditunjukkan olleh Rasul. Cubalah kita fahamkan dan dan bijak menggunakan berbagai cara sesuai dengan keperluan dan penerimaan kumpulan sasaran. Namun tidak juga dengan mengutamakan stratiji dan saikologi dengan mengesampingkan message dakwah itu sendiri. Ilmu dakwah perlu kita fahami dan dalami dengan berbagai cabangnya termasuklah ilmu komunikasi, saikologi, ratio, mantiq dan balaghah dan lain2, yg memudahkan sampainya message kepada sasaran mengikut kadar tahap pemikiran mereka. Ini penting supaya kita dapat mengurangkan kesilapan setengah pendakwah yg tidak kenal sasaran, lantas mendakwah tok imam dan ustaz tentang perkara yg basic.

  Melihat dari kegiatan dakwah dikalangan badan atau jemaah Islamiah, kita mempunyai beberapa ulasan. Pertamanya dari segi kegiatan, bahawa kecenderungan badan untuk meluas dan melebarkan kegiatan dalam semua aspek hingga tidak memberi tekanan kepada dakwah itu sendiri. Banyak yg terlalu umum, sasaran yg samar, bercampur dan tidak memiliki pendakwah pakar yg sesuai untuk kumpulan tertentu.Kalau di negara kita, ada kumpulan sasaran belia, pelajar, orang asli, orang kurang amalan ugama, orang kafir , orang pesara dan pekerja pejabat dan kilang dan lain2 lagi.

  Yg selalu kedapatan adalah kelemahan pengurusan dakwah. Ini menjadikan usaha dakwah tidak berkesan, sasaran sukar melihat contoh dan model peribadi contoh, atau keluarga contoh, atau jemaah contoh, atau negara contoh. Yg banyak kedapatan hanya lah yg negetif, dari peribadi hingga kepada organisasi hingga kepada negara. Umpamanya selalu dilihat beberapa kayu ukur, dari segi ilmunya, amalannya, maufakat perpaduannya, kekuatan semangat jihad dan pertahanan dan sebagainya yang sukar untuk diambil contoh rujukan.

  Keutuhan oganisasi atau jemaah Islam bukan saja dari segi aspek dakwahnya saja. Jemaah boleh lemah dan ditinggalkan kerana tiada kepimpinan yg berkesan, kerana tiada tarikan vision yg jelas, tiada tenaga pengurusan sekretariat yg kemas, tiada pablisiti dan turun padang, tiada sumber kewangan dan sebagainya.

  Bila kita bercakap tentang pembinaan intelektual apa yg kita maksudkan dengan gulungan ulul albab.Islam memang membentuk pola pemikiran yg benar dibawah ssibghatullah atau acuan Allah.Islam membentuk perspektif dan fahaman yg benar tentang Allah, pencipta dan pengatur alam. Dalam ugama aqal fikiran adalah penting sebagai syarat sahnya segala ibadat, yg mengecualikan orang yg tak siuman. Namun ratio atau logika bukan penentu kebenaran atau hak dari segi ugama.Penerimaan ajaran agama adalah berasaskan wahyu dari Allah yg mencipta sesuatu secara logika dan non lojika atau yg satu ketika boleh diterima akal ratio dan satu ketika tidak.Bahkah Allah sedia menguji hambanya tentang ketaatan, apakah mereka hanya mau patuh pada akal ratio sebagai syarat untuk patuh kepadaNya.Banyak contoh, boleh ditemui umpamanya dalam kes arahan sembelihan kepada nabi Ibrahim, peristiwa isra mi’raj Nabi Muhaammad SAW dan lain2 yg semuanya menguji hambanya supaya patuh pada Allah samaada rasional maupun tidak, yg dituntut adalah menyerahan total, tawakkal, dan bersabar. Yg patuh saja yg lulus ujian. Orang yahudi berdaleh dengan ratio akal untuk mengelak dari suruhan Allah yg mungkin memberi risiko kepada keselamatan jasad, material dan kebendaan mereka.
  Maka pembinaan intelektual dari sudut dakwah adalah mempunyai ciri tersendiri yg di warnai oleh ketaatan dan kepatuhan kepada wahyu dan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW.

  Memang ada kekurangannya jika kita ada institut Alquran, tetapi hanya menumpu kepada isu pembacaan dan qiraat saja. Kita masih ada peluang membaikinya. Kemukakanlah silibus yg lengkap tentang pengajian alquran, dari pembacaan, penghafalan, pemahaman bahasa, tafsirnya dengan barbagai ilmu alatnya, pemahaman ciri utama message alQuran, dari segi aqidah, feqahnya, budaya, seni, dan segala macam bidang kehidupan manusia. Kita masih ada peluang dan bersyukur dengan apa yg telah ada, dan melalukan muhasabah dan pembaikan.

  Inilah peranan kumpulan elit ugama,kumpulan ulamak prihatin, kumpulan pemimpin ummah, untuk membawa tajdid dalam memahami Islam yang kamil dan syamil, yg sempurna dan menyeluruh. Kita bertuah kerana Mu’jizat Alquran ini bersama kita, terus hidup membimbing dengan prinsipnya yg hak dan jitu, warisan dari Allah melalui lidah junjunganNya Muhammad SAW. WALLUH A’LAM.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: