Tauhid: Doktrin, Tingkatan dan Realisasi

Bahan usrah yang dibentangkan oleh Ahli JPP MUAFAKAT, Haji Ismail Mina Ahmad pada 4 September 2007

*********************************************************************************************

1. MUQADDIMAH

Nota rengkas ini akan membincangkan Tauhid berdasarkan kepada huraian ‘ilmu Usuluddin dan huraian ahli Makrifah-rohaniyyah.

2. DEFINISI ‘AQAID – TAUHID

i. ‘Aqaid ialah simpulan i’tiqad yang benar yang menepati dengan apa yang di i’tiqadkan dalam ajaran Islam

ii. Tauhid ialah ilmu yang mengithbatkan ‘aqaid al -iman yang wajib dan yang harus bagi Allah Ta‘ala dan Rasul-Nya dan sekelian yang di dengar daripada Rasul s.‘a.w. dalam perkara- perkara yang ghaib dan menafikan lawannya yang mustahil. ‘Aqaid al -iman ini dinisbahkan kepada agama Islam berdasarkan kepada dalil-dalil yang yaqin.

iii. Topik perbicaraan ilmu Tauhid ini adalah pada Zat Allah Ta‘ala, iaitu apa yang wajib bagi-Nya yang meliputi segala sifat yang di ithbatkan pada ‘aqal adanya dan thubutnya; dan ketiadaaan membenar ‘aqal akan ketiadaan baginya dan yang harus bagi-Nya. Dan juga huraian mengenai segala Rasul dalam perkara yang wajib, mustahil dan harus baginya, juga segala apa yang khabarkan olehnya.

iv. Faedah mempelajari ‘ilmu Tauhid ialah ia dapat kemenangan selamanya di dunia dengan tinggi pangkatnya dan di Akhirat masuk syurga.

3. MAZHAB DALAM ‘AQIDAH

Kumpulan/firqah yang mendakwa Islam dibahagi oleh ‘Ulama ‘Aqidah/Usuluddin kepada antaranya: Qadariyah-Muktazilah, Murji’ah, Khawarij, Shi‘ah dan Ahli Sunnah Wa Al-Jama’ah.

A. QADARIYYAH – MUKTAZILAH

i. Qadariyyah-Muktazilah disebut juga Ahlul ‘adli wa‘t- tawhid atau Qadariyyah atau ‘Adliyyah.

ii. Hadith: al-Qadariyyatu Majusu hazihi ummah – Abu Daud). Al Qadariyyatu hu soma’uLlah fil Qadar – Qadariyyah adalah musuh Allah mengenai taqdir Allah. Mereka menafikan qada-qadar Allah kerana beri ‘tiqad, perbuatan manusia adalah dari manusia sendiri.

iii. Muktazilah menafikan Sifat Azaliyah Allah. Kata mereka, Allah mengetahui dengan Zat-Nya, hidup dengan Zat-Nya, kuasa dengan Zat-Nya, bukan dengan sifat ‘ilmu, qudrat atau hayyat, kerana sifat diluar Zat. Kata mereka, kalau ada sifat dan berada pada Zat yang Qadim, nescaya terjadi dualisme yakni Zat dan Sifat.

iv. Mereka juga beri‘tiqad Kalam Allah yang ada pada Zat-Nya, baharu.

v. Menolak melihat Zat Allah dengan mata kepala di Akhirat.

Isu-isu pokok ialah:

1. Tauhid.

2. ‘Adalah.

3. Solah wal aslah.

4. Manzilah baynal manzilatayn.

5. Kebebasan mutlaq.

6. Sifat Allah.

7. Zat

B. JABARIYAH

Jabariyah diertikan sebagai menolak adanya perbuatan manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah.

C. KHAWARIJ

Tidak mengiktiraf khalifah ‘Uthman dan ‘Aliy raa. Cepat menghukum dan menghafirkan.

D. MURJI’AH

i. Murji’ah bererti tangguh dan harap.

ii. Kata Yunus, salah seorang pemuka mereka..….maksiat tidak mengurangkan iman……orang yang beriman masuk syurga bukan kerana ta’at tetapi kerana ikhlas dan cintanya kepada Allah.

iii. Kata Sufyan rh: Kita berbeza dengan mereka dalam tiga perkara

1. Kita kata, iman adalah qaul dan ‘amal, kata mereka qaul tanpa ‘amal

2. Kita kata iman bertambah dan kurang, kata mereka, iman tak tambah tak kurang.

3. Kita kata ahli qiblah, mukmin, ada pun disisi Allah, Allah Maha mengetahui. Kata mereka kami disisi Allah mukmin.

E. SYI‘AH

1. Syi ‘ah terbahagi kepada banyak firqah yang saling mengkafirkan satu dengan lain.

2. Untuk tujuan perbincangan ini akan dibincangkan Syi’ah Imam Dua Belas – Imamiyah, kerana ia paling tertonjol di masa ini, dan menimbulkan kekeliruan dikalangan ummat Islam dan yang di anuti Khomaini.

3. Doktrin Syi‘ah Imam Dua Belas/Imamiyah:

i. Doktrin Tahrif al-Qur’an. Yaqin al-Quran diubah. Khumaini seru supaya berpegang kpd Mushaf Fatimah

ii. Sahabat Murtad. Hanya beberapa orang saja yang tidak.

iii. Hadith yang boleh diterima hanya yang diriwayatkan Ahlul Bayt, yang diriwayatkan oleh Ummahatul Mukminin rha dan Sahabat raa ditolak, kerana semuanya murtad – na ‘uzubillahi min zalik

iv. Raj‘ah iaitu kepercayaan yang imam mereka akan dihidupkan semula sebelum qiamat untuk menghukum orang yang merampas hak Ahlul Bayt – yang menurut mereka – ialah Abu Bakar , ‘Umar, ‘Uthman, ‘Aisyah, Mu‘awiyah r ‘aa dan lain-lain.

v. Imamah atau Walayah iaitu doktrin yang menyatakan imam mereka dilantik dan ditentukan Allah. Imamah atau Walayah adalah satu dari rukun iman. Siapa yang tak percaya kepada rukun ini bukan mukmin.

vi. ‘Ismah iaitu percaya semua imam ma‘sum – tidak berbuat apa pun dosa, tidak lupa dan lalai.

vii. Al-Baraa’ah atau Tabarra iaitu doktrin berlepas diri dan memutuskan hubungan kasih sayang dengan semua khalifah sebelum ‘Ali r ‘a. Dalam Kasyf al-Asrar, Khumaini berkata:….adakah kamu kira, jika imamah ‘Aliy disebut dengan banyak dalam al-Qur’an, Abu Bakar dan ‘Umar tidak akan melanggarnya….. Dalam Hukumah juga ada sikap ini.

viii. Ghaybah – beriman kepada adanya imam yang ghaib – ghaybah sugra dan ghaybah kubra. Imam mereka akan kembali ke dunia membawa ke ‘adilan.

ix. Taqiyyah – menyembunyikan faham sebenar. Merupakan satu ciri keimanan yang tinggi.

x. Mut‘ah. Mempunyai kedudukan yang tinggi.

xi. Kata Khumaini dalam Tahrir al- Wasilah nya:… adalah harus mut ‘ah dengan penzina tetapi dengan perasaan kurang senang terutamanya jika ia seorang pelacur yang terkenal……. Mut ‘ah telah di ijma sebagai haram oleh ummat.

Ø FATWA MENGENAI SYI ‘AH IMAM DUA BELAS/IMAMIYAH

Islam mengkafirkan semua kepercayaan seperti ini. Lihat fatwa ulama dari berbagai zaman.

1. Hujjatul Mutakallimin al- Ustaz Abu Muzzaffar al Isfaraainiy rh ( w 471 H ) berfatwa dalam Tabsirnya: Ketahuilah, semua golongan Imamiyah yang kami sebutkan, sekata dalam mengkafirkan Sahabat dan mendakwa Al-Qur’an yang ada ini diubah daripada keadaan sebenarnya, didalamnya banyak dilakukan tokok tambah oleh Sahabat. Mereka menganggap didalam al-Qur’an yang asal ada nass yang jelas mengenai imamah ‘Ali tetapi telah dibuang nass itu oleh Sahabat. Mereka berpegang al-Qur’an yang ada sekarang tidak boleh dipegang lagi; begitu juga dengan Hadith yang diriwayatkan dari Rasulullah s ‘aw. oleh orang lain selain dari golongan mereka. Mereka menganggap, Syari ‘at yang dipakai oleh ummat Islam sekarang, tidak boleh dipakai lagi dan mereka menanti imam yang mereka namakan sebagai al-Mahdi yang akan keluar mengajar syari ‘at yang sebenarnya, sedangkan mereka sedikitpun tidak berada di atas landasan agama yang benar.

2. Syah Waliyullah rh berkata…….orang yang berfaham seperti itu (Imamiyyah) adalah zindik. ‘Ulama’ mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan Syafi‘iyah sepakat menghukum supaya orang seperti itu dibunuh ( Musawwa – Syarah Muwatta’ Imam Malik. J: 2, m.s.110 ).

3. Syeikh Ahmad al-Sirhindi rh dalam Maktubat Imam Rabbaniy berkata: …..merendah-rendahkan mereka ( Sahabat ) sahaja boleh membawa kepada kekufuran, kezindikan dan kesesatan……

4. Mufassir dan faqih Abu Su ‘ud rh ( w 982 H ) berfatwa tentang Syi ‘ah: Berperang dengan Syi‘ah adalah jihad besar. Orang kita yang mati kerana berperang dengan mereka adalah syahid…….kerana mereka ( Syi ‘ah ) mencipta kekufuran dan kesesatan yang tersendiri dari sampah sarap ‘aqidah rekaan golongan yang sesat.

5. Di dalam Fatawa Alamgiriyyah J: 2 m.s. 264 – …..orang yang tidak menerima imamah Abu Bakar as-Siddiq r‘a adalah kafir…….demikian juga tidak menerima Khilafah ‘Umar r ‘a….. . Wajib juga dihukum kafir kerana i‘tiqad Raj‘ah ……..

E. AHLI SUNNAH WA AL-JAMA’AH

a. ASWJ mengithbatkan Allah al-Bari’ mempunyai Sifat Azaliyyah. Kata Abul Hassan al-Asy ‘ariy rh w 243 H: Allah mengetahui dengan ‘ilmu-Nya, kuasa dengan qudrat-Nya, hidup dengan hayah-Nya, berkehendak dengan iradah-Nya, berbicara dengan kalam-Nya, dengar dengan sama’-Nya, melihat dengan basar-Nya. Sifat itu termasuk sifat Azaliyah yang ada pada Zat ( qaaimatun bi Zaatihi ).

b. ‘Adalah Allah adalah hikmah dan kehendak –Nya.

c. Dapat melihat Allah di Akhirat

d. Kalam Allah qadim

e. Qada’-qadar dari Allah.

Dalam semua I’tiqad itu hanya satu yang benar dan berjaya iaitu ASWJ. Ini berdasarkana kepada Hadith Nabiy saw yang berbunyi: Sataftariqu ummati ‘ala thalathin wa sab ‘ina firqatan, an najiyatu minha wahidatan, wal baquna halka. Qila: waman najiyatu?. Qala: Ahlu sunnati wal Jama ‘ati. Qila: wa ma ‘s-sunnatu wa’l jama ‘atu? Qala: ma ana ‘alayhi ‘l-yawm wa ashabiy. Hadith Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad.……..

4. TAUHID

Perbezaan ‘aqidah antara ASWJ dengan yang lain berdasarkan kepada: 1. Zat Allah. 2. Sifat. 3. Imamah. 4. Nabiy, Awliya’ dan Imam 5. Al- Qur’an

A. ZAT

i. Ittifaq ummat bahawa Allah adalah Zat Yang Wajibul Wujud, Esa, Kekal, bukan jisim, bukan ‘arad, bukan jauhar….. Lihat: Abu Hasan Isma’il Al-Asy’ari W 243 H, Maqalat, al-Ibanah dll; Abu Bakar al Kalabazi wafat 380 H, al-Ta’aruf, Abu Mansur Ab Qahir al-Baghdadi W 429 H, al-Farqu bayna al-Firaq dan Usul al-Din; Abu Bakar al-Bayhaqi W 458, al-I’tiqad; al-Ghazzaliy W 505 H, al-Ihya’; Abu Fatah al-Syahrastani W 548 H; Khashiyah al- Dusuqqi, Muhammad al-Dusuqqi, di tulis pada 1214 H, dll.

ii. Firqah lain memberi gambaran Allah itu hitam, tujuh kali ganda besar dari tubuh mereka, berongga dsb.

B. SIFAT

i. Ittifaq ummat, Allah mempunyai Sifat. Kata Syahrastani …. Salaf mengakui Allah memiliki Sifat Azaliyah seperti ‘Ilmu, Qudrat, Hayyah. Iradah. Sama’, Basar, Kalam, Jalal, Ikram, Jud, In’am , ‘Izaah dan ‘Azamah. Mereka tidak membedakan antara Sifat Zat dan Fi’il…… Demikian juga sifat khabariyyah seperti dua tangan dan muka , mereka tidak menakwilkan…

ii. Kata Al- Ghazzaliy: Allah itu Maha Hidup, Maha Berkuasa , …..Maha Mengetahui , Maha Bekehendak, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berkata-kata, Maha Memerintah, Maha Melarang, Maha

Mengingatkan dan Mengancam…. Qur’an itu adalah Kalamullah yang bukan makhluk….. Lihat kitab di atas.

iii. Muktazilah menolak sifat bagi Allah. Firqah-firqah lain memberi berbagai sifat yang tidak layak kepada Allah seperti sifat mengetahui separuh, lupa, penat dll.

C. AL- IMAMAH

Imamah penting dalam Islam. Perbezaan pokok antara ASWJ dengan yang lain.

i. Kata Ab-Qahir al-Baghdadiy rh w 429 H: Imamah/khilafah fardu kepada ummat Islam…..pemilihannya secara ijtihad. Nabiy s‘aw tidak me’nass’kan kepada orang tertentu. Ini berlawanan dengan pegangan Syi ‘ah Imam Dua Belas – Imamiyah- yang mengatakan, Nabiy s‘aw me nass kan imamah kepada ‘Aliy r ‘a. Khumaini berpegang kepada doktrin ini seperti ternyata dalam Hukumahnya. Dia menafikan khalifah sebelum Aliy r‘a.

ii. ASWJ mensyaratkan imam/ketua kerajaan mesti berilmu, adil dan mahir bersiyasah…. berilmu yang mampu menyamai ahli ijtihad dalam hukum Syari‘ah…. (lebih lanjut lihat Al- Mawardiyy, Al- Ahkam Al-Sultaniyyah. ) …… ini berlainan drp pegangan Syi‘ah Imamiyah yang menetapkan, imam mestilah maksum drp dosa. Harus kpd imam dalam sesuatu keadaan bertaqiyyah untuk menyatakan yang ia bukan imam, sedangkan ia sebenarnya imam dan mengharusakan kepada imam berbohong di dalam keadaan itu sedangkan mereka menyatakan imam mesti maksum dari bohong

iii. ASWJ mengakui imamah/khilafah Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Uthman r‘aa selepas wafat Nabi s ‘aw. Ini berlainan dgn pegangan Syi‘ah Imam Dua Belas/Imamiyah dan Khumaini yang mengiktiraf hanya Aliy r‘a saja sebagai imam/khalifah ummat lepas wafat Nabi s‘aw. (lihat Kulayni dan Hukumah ).

iv. Syi‘ah Imam Dua Belas/Imamiyah dan Khumaini beri ‘tiqad, imam mereka yang kedua belas iaitu Muhammad bin Hasan al- ‘Askari (ghaib pada 260 H), itu masih hidup dan akan keluar dari tempat sembunyinya di Samarra, Iraq. Khumaini dalam Hukumah Islamiyyah dan Wasiatnya menyeru supaya Imam yang kedua belas itu yang juga dipanggil sebagai Mahdi al-Muntazar, Sahib al-Zaman, al-Qaim – supaya segera keluar untuk memakmurkan dunia dengan keadilan. (Bandingkan dengan ajaran Asaari Muhammad dalam isu al-Mahdi).

D. NABI, AWLIYA DAN IMAM

i. Pegangan ummat adalah Nabi-Nabi lebih mulia drp malaikat dan seluruh makhluk.

ii. Syi‘ah Imam Dua Belas/Imamiyah dan Khumaini beri’tiqad, imam-imam mereka amat tinggi darajatnya sehingg tidak dapat dicapai oleh Malaikat muqarrabin dan juga Nabi lagi Rasul. Lihat Hukumah Islamiyyah karangan Khumaini, ms 52.

iii. ASWJ menerima karamah seperti Juraij al-Rahib – Lihat Bukhari dan Muslim; Pintu gua terangkat -Bukhari dan Muslim. Huraian panjang lihat al-I’tiqad oleh Imam al-Bayhaqi.

iv. Hubaya! Banyak mendakwa wali dan karamat. Kata ahli Sufi: ukurunnya sejauh mana mereka memiliki I’tiqad yang sohih dan menghayati Sunnah Nabawiyyah dengan strik.

E. AL-QUR’AN

i. Sepakat ummat Islam, al-Qur’an yang ditangan majoriti ummat adalah benar dan tiada perubahan ayat, makna dan susunan. Doktrin Tahrif al-Qur’an seperti yang dipegang Syi’ah Imam Dua Belas/Imamiyah dan Khomaini, ber i‘tiqad, al-Qur’an yang ada dikalangan ummat sekarang tidak sama dengan al-Qur’an yang disampaikan Jibril ‘as kepada Rasul s ‘aw. Fasl al-Khitab menerangkan perkara ini dan diterima oleh Khumaini. Dalam Wasiatnya, Khumaini menyeru ummat Islam beriltizam dengan Mushaf Fatimah, yang tiga kali ganda dari al-Qur’an kita sekarang ( Lihat Kulayni, Usul al-Kafi, dan Wasiat Khumaini, Terbitan Iran ).

ii. Muktazilah-Qadariyah beri ‘tiqad al-Qur’an makhluk. Ini bercangggah dengan ‘aqidah sohih yang beri ‘tiqad, al- Qur’an itu Qadim.

iii. Takwil batil. Banyak takwil al- Qur’an batil dibuat oleh Syi‘ah Imam Dua Belas/Imamiyah seperti: aimmah di tafsir sebagai imam Syi‘ah . Hujurat ayat 7: al-iman ditafsir sebagai ‘Aliy r‘a dan al-kufra dirujuk kepada Abu Bakar ra; fusuqa dirujuk kepada ‘Umar ra dan ‘isyan di rujuk kepada ‘Uthman ra. Lihat Kulayni, Usul al- Kafi.

5. DOKTRIN DALAM TAUHID

a. ZAT- SIFAT

Mentauhidkan Allah bukan sekadar percaya adanya Allah dan Ia wahid. Tauhid wajib difahami sebagaimnana yang dihuraikan dalam kitab-kitab Tauhid. Kesalahan dalam memahaminya akan mengakibatkan cacat ‘aqidah dan terkeluar dari Islam. Inilah yang menjadi perdebatan antara kelompok ASWJ dengan yang lain. Perbezaan ‘aqidah antara ASWJ dengan Muktazilah khasnya, adalah doktrin Zat dan Sifat Allah. Kata Syarastani ( w 548 H ). Salaf mengakui Allah ada Sifat Azaliyyah seperti ‘ilmu, qudrah, hayah, iradah, sama’, basar, kalam, jalal, ikram, jud, in‘am, ‘izzah dan ‘azamah. Mereka tidak membezakan sifat Zat dan sifat Fi‘il, bahkan dalam pelbagai uraian dibawakan sekaligus. Demikian juga tentang sifat khabariyyah seperti dua tangan dan muka, mereka tidak takwil lebih jauh. Adapun Muktazilah, mereka menolak adanya sifat Allah sedangkan ‘Ulama Salaf mengakui adanya, kerana itu ‘Ulama Salaf dinamakan sifatiyyah dan Muktazilah dinamakan mu‘attalah. (ta‘til).

Ada yang ekstrim dalam mengithbatkan sifat, hingga menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Ada yang membatasi sifat yang hanya menunjukkan perbuatan dan apa yang diterangkan Syara’. Kelompok ini terbahagi dua: Kelompok pertama menakwilkan dengan erti yang sesuai dengan lafaz yang dibawa Syara’. Kelompok kedua bertawaqquf dari mentakwilkanya, seperti ayat: al-rahman ‘alal ‘ars syisytawa -Taha:5;. qalaqtu biyadayya: Sad:75. Kita tidak ditaklifkan untuk mengetahui tafsir ayat-ayat ini. Kelompok Mutaakhirin mengatakan, ayat itu boleh di takwil. Namun, didalam memberi takwil, ada yang terjerumus ke dalam tajsim. Syi ‘ah pula menyamakan imam-imam mereka dg Allah: …..walayah kami adalah seperti walayah tuhan… dan…seluruh dunia hak milik imam…dia boleh memberi apa saja yang dia suka… ( lihat Kulaylani, Usul al-Kafi ) Kata Khumaini:…imam mempunyai kuasa terhadap hukum sebab-akibat……dan setiap unsur alam ini patuh kepada kuasanya dan mentaatinya…… ( Khumaini, Hukumah, ms 52 ). Ini menyamakan Allah dg makhluk iaitu imam mereka..

6. ALLAH DALAM DOKTRIN TAUHID

Dalam abad kedua dan ketiga Hijri para ‘Ulama, secara besar-besaran dan terbuka ( melalui majlis pengajian terbuka dan tulisan ), menghuraikan Makrifah dan Tauhid dalam arti mengenal Allah secara langsung – melalui pandangan batin – hasil pancaran nur Ilahi, dan tenggelam dalam keEsaan (wahdaniyyat)-Nya yang mutlak, sehingga yang dipandang ada, hanya Dia.

Bagi mereka, Allah itu bukan hanya dikenal melalui dalil-dalil wahyu dan nubuwwah, tetapi dapat juga dikenal secara langsung, melalui pengalaman rohaniyyah-mujahadah ( Hadith :….ka annaka tara hu …), apabila matahati mendapat pancaran nur-Nya.

Makrifah dan Tauhid itu, seperti dikatakan oleh Ibnu Khaldun, adalah kedudukan kerohanian tertinggi dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Karena itu, semenjak abad kedua-ketiga Hijri, isu ini menjadi topik paling sentral dalam pembicaraan ugama. Bagaimanapun, doktrin ini kurang dipahami masyarakat awam. yang melihatnya sebagai ajaran yang bertentangan dengan konsep ketuhanan menurut ‘aqidah Islam murni. Pribadi abad ini seperti Dzunnun Al- Misri rh dan Al- Junayd Al- Baghdadi rh, sering di tuduh kafir atau zindiq. Abu Nasr As-Sarraj rh ( w:378 H ) menggunakan sebahagian besar Al-Luma’-nya membela doktrin ini Doktri ini kemudiannya di hurai dengan jelas dan baik oleh Al-Ghazzaliy rh.

Menurut doktrin ini, Al-Ghazzaliy rh mengatakan ‘bahwa yang ada hanya Allah’. Ini adalah inti tauhid tingkat tertinggi. Menurut dia, semua orang arif yang sudah sampai ke puncak makrifah itu ‘tidak memandang sesuatu selain Allah’

Doktrin ini tidak asing dalam subjek Tauhid di Nusantara. Syeikh ‘Ab Somad Al-Palimbani rh ( w 1244 H ? ) menerangkan :

“Bahwasanya tiada sesuatu yang maujud, yang lain daripada Allah Ta ‘ala dan lain dari Sifat-Sifat-Nya …..”

Disamping itu, sebagaimana halnya Al-Ghazzaliy rh, Al-Palimbani juga tidak menganggap bahwa pengenalan langsung akan Tuhan itu tidak mungkin dicapai sama sekali di dunia ini, meskipun Ia hanya akan dipandang dengan mata di Akhirat nanti. Menurut dia, pengenalan langsung atau makrifah akan Tuhan itu dicapai dengan “nur yang ditaruhkan Allah Ta‘ala di dalam hati, yaitu ‘ilmu ladunni namanya …..;” Inilah inti yang terdalam dari apa yang disebutnya makrifah itu, iaitu tauhid tingkat tertinggi seperti yang dijelaskan Al-Ghazzaliy rh.

Huraian secara Usuluddin dan kejayaan beriktiqad seperti itu menjadi syarat untuk meningkat kepada darjat Tauhid yang lebih tinggi seperti yang dihurai dibawah.

7. MARTABAT – TINGKATAN TAUHID

‘Aqidah ketuhanan – Tauhid – seperti yang diajar ‘ilmu Usuluddin, adalah tauhid orang awam yang sekadar tidak menjadi syirik. Di atasnya, ada lagi tingkatan tauhid yang lebih tinggi yang boleh dicapai dengan pengalaman mujahadah. Al-Ghazzaliy rh menjelaskan empat tingkat tauhid seperti berikut:

i. Martabat pertama, manusia berkata dengan lisannya la ilaha illallah tetapi hatinya lalai daripada maknanya atau mungkin ia mengingkarinya, seperti tauhid orang munafiq.

ii. Martabat Kedua, membenar makna lafadz itu oleh hatinya seperti membenarkan dengan makna itu oleh kebanyakan orang awam Mukmin, dan itulah i’tiqad orang awam. Dan inilah tauhid yang disebut dalam ‘ilmu Usuluddin… dan inilah yang dibicarakan oleh Fuqaha dan ‘Ulama Mutakallimin daripada Asya’irah dan Maturidiyyah. Tetapi hubaya jangan sampai ada perkara yang boleh membatalkannya.

iii. (Apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah ia harus di masukkan ke dalam golongan orang yang bertauhid – karena kita tidak dapat mengetahui isi hatinya – selain dari ucapannya. Kalau di dalam hatinya ia mengingkari makna kalimah itu, ia adalah orang munafiq. Menurut ajarah ini, demikian pula hal orang yang mengucapkan kalimah tauhid itu tanpa mengingat maknanya di dalam hati. Setingkat lebih tinggi dari itu, ialah tauhid orang awam, yang mengucapkan kalimah itu dengan mengingat serta mengimani maknanya menurut yang biasa dikenal oleh orang-orang Islam, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Tetapi yang dikatakan awam di sini, bukan orang yang tidak mendalami Usuluddin Islam, kerana isi tauhid tingkat kedua ini, ialah yang dibicarakan oleh Fuqaha’ dan Mutakallimin).

iv. Martabat Ketiga, memandang hatinya kepada keEsaan Allah Ta ‘ala dengan jalan terbuka hatinya, dengan perantaraan nur Yang Sebenar …… dan iaitu kedudukan orang yang muqarrabin dan adalah yang demikian itu, ia melihat dengan matahatinya akan sesuatu yang banyak itu, tetapi melihat akandia itu atas banyaknya itu, padahal terbit perbuatannya itu daripada Tuhan yang Esa yang bersifat dengan Qahhar (gagah). Yakni dia sedar kepelbagaian yang ada ini, tetapi hatinya tertumpu kepada Allah semata. (kathrah fi’l wahdah).

v. Martabat Keempat, tiada ia melihat di dalam wujud ‘alam ini, melainkan Zat Tuhan Yang Esa Yang Wajibul–Wujud dan iaitu pemandangan orang yang siddiqiin yang ‘arifin dan dinamakan akandia oleh ahli Sufi sebagai fana di dalam tauhid; maka tiada melihat ia akan dirinya, karena batinnya itu karam ia dengan syuhud akan Tuhan Yang Esa Yang Sebenarnya.

vi. Tauhid tingkat ketiga adalah tauhid orang muqarrabin yang melihat ‘alam dan kehidupan yang berbagai ini dari segi keEsaan-Nya, sebagai ciptaan Allah yang mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan-Nya. Pandangan ini adalah hasil dari mujahadah dan pancaran nur Allah.

vii. Tauhid tingkat keempat atau tauhid yang tertinggi ialah tauhid golongan siddiqiin karena seluruh kesedaran jiwa-roh-batin mereka berpusat kepada Allah, tidak lagi memandang wujud yang lain, sehingga mereka tidak menyedari lagi wujud diri mereka sendiri, yang menurut mereka adalah “tabir terbesar antara Allah dan manusia.” Orang yang sudah mencapai tingkat tauhid yang tertinggi ini, tidak lagi memandang yang lain selain Zat Yang Maha Esa. Ini tidak berarti bahwa yang dimaksudkan dengan tauhid tingkat tertinggi ini sama dengan pandangan yang menganggap bahwa Tuhan itu ialah ‘alam semesta.

8. MANUSIA

Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah makrifah dan tauhid dalam erti mengenal Allah secara langsung dan tenggelam di dalam keEsaan-Nya yang mutlak itu melalui pengalaman, sehingga Allah itu bukan hanya dikenal melalui dalil-dalil akal atau sebagaimana yang dihuraikan dalam kitab-kitab Usuluddin, yang mana ini amat perlu.

Terdapat ajaran-ajaran mengenai hakikat manusia dan tabiat kerohaniannya yang unik yang memberikan landasan bagi kemungkinan tercapainya apa yang disebut makrifah dan tauhid itu. Ajaran seperti itu sudah muncul dalam pembicaraan para Sufi dan Mutakallimin abad kedua-ketiga Hijri, ketika makrifah dan tauhid itu mulai menjadi pembicaraan terbuka mereka. Menurut Al-Junayd Al-Baghdadi rh, manusia telah memiliki wujud yang lebih sempurna sebelum ia mendapat wujudnya di dunia yang fana ini, yaitu wujud rohani yang disebutnya wujud rabbani, yang diciptakan oleh Tuhan “di dalam azal dan bagi azal”

Al-Ghazzaliy rh, dalam menghuraikan doktrin tauhid ini, mengaitkannya dengan kedudukan mengenai hati (qalb) dan jiwa (nafs). Menurut dia, hati manusia itu, bila dibersihkan dari segi noda hawa–nafsu, dapat mamantulkan segala hakikat yang terlukis di Luh Mahfuz, seperti sebuah cermin yang memantulkan segala rupa yang ada dalam cermin yang berhadapan dengannya. Karena itu, Al-Ghazzaliy rh banyak membicarakan soal-soal roh-jiwa dan akhlak dalam menghuraikan tauhid, seperti ajaran Harith bin Asad Al-Muhasibi rh (w 243 H ) – seorang tokoh=imam besar Tauhid-Sufi Baghdad .

Di Nusantara, Syeikh ‘Ab Somad Al-Palimbani rh dalam Siyar al-Salikinnya mengutip doktrin ini dari Al-Ghazzaliy rh dalam Ihya, antara lain menjelaskan:…. kemuliaan manusia dan kelebihannya dari makhluk yang lain terletak pada kemampuannya mengenal Allah dengan hati (qalb), yang diertikan sebagai “jisim yang halus yang dibangsakan kepada Tuhannya… yang mengetahui akan Allah, yang mendapat ia bagi barang yang tiada mendapat akan dia oleh khayal dan waham,” sejenis wujud ruhaniy-rabbaniy yang dapat mengenal hakikat-hakikat yang di luar kemampuan akal.

Untuk mengembalikan kepada keadaannya yang asal selepas hubut, manusia wajib bermujahadah dengan menakluk segala tuntutan hawa – nafsu yang menariknya ke arah yang berlawanan dengan tabiat kerohaniannya itu. Dalam hal ini Syeikh ‘Ab Somad rh menjelaskan, dari Al-Ghazzaliy rh, jiwa (nafs) manusia terbahagi tiga martabat/tingkatan sebagai berikut:

9. MARTABAT NAFSU –KAITAN DENGAN KEDUDUKAN TAUHID

Martabat Tauhid berkaitan rapat dengan kedudukan nafs manusia. Martabat nafsu terdiri dari beberapa tingkat.

i. Martabat pertama dinamakan nafs al ammarah yakni nafs yang menyuruh berbuat maksiat dan segala kejahatan dan tiada menyesal atas kejahatan ;

ii. Martabat kedua dinamakan nafs al lawwamah, yakni nafs yang mencela atas berbuat kejahatan dan tiada rida ia atas perbuatan maksiat, pada hal sukahatinya itu kapada berbuat kebajikan, tetapi belum sangat tetap hatinya itu kepadanya, kerana adalagi didalam hatinya maksiat batin, spt ‘ujub, riya, dan sebagainya, padahal tiada suka ia kepada maksiat yang batin itu.

iii. Martabat ketiga dinamakan nafs al mutmainnah, iaitu apabila telah tetap hatinya didalam mengerjakan ‘ibadah, dan tiada ia suka berbuat maksiat, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin, kerana telah fana ia drp nafsunya yang ammarah bis su iaitu mendorong kejahatan itu dan telah fana pula ia drp nafsunya yang lawwamah itu.Inilah kesudahan martabat org yang berjalan menuju Allah, yang telah sampai kpd makrifah danTuhannya dengan makrifah yang sebenar-benarnya.

iv. Kedudukan tingkatan nafsu ini berkait rapat dengan kedudukan di sisi Allah SwT.

10. JALAN KEPADA ALLAH

Untuk mencapai tujuan akhir yang di sebut tauhid paling tinggi atau makrifah itu, berbagai keadaan maqam dan ahwal batin perlu dilalui.

Menurut Sarraj rh ( w 378 H ), yang dimaksudkan maqamat atau kedudukan rohaniy ialah tingkatan seorang hamba di hadapan Allah dalam hal ‘ibadat, mujahadah dan riyadah serta pemusatan diri kpd Allah yang ditempatkannya; sedangkan ahwal atau suasana rohaniy adalah keadaan yang meliputi hati seseorang atau perasaan yang terkandung di dalamnya. Dalam kata lain, maqamat itu adalah tingkatan seseorang yang berjalan menuju Allah, ke arah pencapaian tujuan akhir tersebut, sedangkan ahwal adalah pengalaman batin yang di temuinya dalam perjalanan itu.kerananya ahwal itu, menurut Qusyairi, adalah anugerah ( mawahib ), sedangkan maqamat adalah hasil usaha ( makasib).

Terdapat beberapa pendapat mengenai maqamat dan ahwal ini, baik mengenai pengertian mahupun jumlah dan detailnya. Abu Nasr al Sarraj rh mengatakan ada 7 maqamat dan 10 ahwal. Menurut dia, maqamat itu ialah: Taubat, wara’, zuhud, faqir, sabar, tawakkal dan rida; sedangkan ahwal ialah muraqabah, berdampingan dengan Allah (qurb), cinta (mahabbah), takut (khauf), harap (raja’), rindu (syauq), tenteram (thuma’ninah), memandang Tuhan (musyahadah) dan yaqin. Abu Talib al- Makki rh (w 386H) pula menerangkan, ada 9 maqamat iaitu: Taubat, sabar, syukur, harap, takut, zuhud, tawakkal, rida dan cinta. Di dalam Ihya, Al- Ghazzaliy rh menerangkan lebih dari 10 maqamat iaitu: taubat, sabar, syukur, harap, takut, zuhud, tawakkal, cinta, rindu dan rida.

11. REALISASI TAUHID

Halangan besar dalam dalam merealisasikan Tauhid dan untuk mencapai kedudukan tinggi dalam Tauhid ialah:

1. Jahil.

2. Maksiyat – dosa besar dan berkekalan dalam dosa kecil

3. Dikuasai sifat muhlikat yang zahir seperti dosa mata, telinga, lidah, kemaluan, perut, tangan dan kaki, dan dosa yang batin seperti serakah makan- minum, serakah berkata-kata, ghadab-pemarah, hasad-dengki, bakhil dan hub al-mal, cinta kemegahan, cinta dunia, takabbur, ‘ujub dan riya’.

4. Tiada atau kurang sifat munjiyat seperti: taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakkul, mahabbah, rida dan zikrul-maut (Lihat Al-Ghazzaliy, Arba‘yn fi Usuliddin).

5. Mujahadah-muraqabah.

Justeru langkah awal dalam merealisasi Tauhid ini adalah dengan ‘ilmu, kemudian taubat, kemudian serterusnya seperti yang di huraikan oleh beliau rh.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: